При преминаване през КПП освен документ за самоличност, задължително се предоставя на органите на МВР декларация от лицето за вида на причината, поради която се налага пътуването, в следните случаи:

–  Полагане на труд в населеното място, като лицата следва да представят задължително и служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта;

–   Здравословни причини на пътуващия или негови близки;

– Завръщане на настоящия адрес, като лицата следва да представят задължително и служебна бележка от кметството на населеното място по настоящ адрес;

– Завръщане на адрес, на който временно пребивават, когато е различен от техния постоянен или настоящ адрес;

–  Необходимост от полагане на грижи за техни роднини или близки, когато населеното място, в което живеят те е различно от това по техния постоянен или настоящ адрес;

–  Необходимост от снабдяване на себе си или лица, за които полагат грижа, със стоки от първа необходимост, когато в населеното място по техния постоянен или настоящ адрес няма търговски обекти или аптеки, от които да се снабдяват с такива стоки;

–  Адвокати, които пътуват с цел упражняване на своята професия, като същите следва да се легитимират със заверена за съответната година адвокатска карта, издадена от съответния адвокатски съвет;

–  земеделски стопани и животновъди, които следва да представят и:

а) удостоверение за регистрация като земеделски стопанин, със заверка 2019 или 2020 година;

б) удостоверение за регистрация на животновъден обект (ферма, рибовъден обект или пчелин);

в) служебна бележка, издадена от земеделски производител, удостоверяваща, че преминаващото лице е негов служител

–  самонаети лица ( самоосигуряващи се лица; ЕТ или собственици на некорпорирани предприятия, в които те работят; неплатени семейни работници, включително тези, работещи в некорпорирани предприятия и ангажирани напълно или частично в производствения процес; надомни работници, чиито доход е функция от стойността на продукцията от даден производствен процес, за който те са отговорни; лицата, заети в предприятие ангажирано с производство изцяло за тяхно крайно потребление ) в случай, че пътуването им е свързано с работен ангажимент, което следва да се отрази в декларацията, в която са попълнили като работодател собственото си име или предприятие;

–  водачи на транспортни средства, превозващи сезонни земеделски работници до обработваемите селскостопански площи, които следва да представят и служебна бележка от работодателя на сезонните работници, в които е посочен маршрутът и списък на пътниците;

–  лица, обработващи собствени земеделски имоти, намиращи се извън населеното място, в което живеят, които следва да представят и служебна бележка, издадена от кмета на съответната община или упълномощено от него лице, в която се намира обработваният от тях имот;

 

Изключение правят следните случаи:

 

–  при завръщане на постоянен адрес – показва се само лична карта;

– за служители на държавните органи и органите на местно самоуправление, които представят само служебен документ – служебна карта или служебна бележка, (при пътуване за полагане на труд).

– водачи и пътници в товарни автомобили и автомобили, с които се осъществява охрана на ценни пратки и товари (инкасо автомобили) – представят документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта;

– при пътуване с групов транспорт, организиран от работодателя, се изисква представяне:

а) от водача на превозното средство – карта, и издаден от работодателя документ удостоверяващ, че с превозното средство се транспортират единствено негови служители от постоянните/настоящите им адреси до местоработата им и обратно;

б) от пътниците – документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта;

– служители на стратегически обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност, които представят документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта;

 

ВАЖНО !!!

Граждани, които нямат попълнени декларации няма да бъдат допускани за преминаване през КПП. Служителите на полицията разполагат с готови непопълнени бланки и могат при необходимост да им предоставят такива. След това автомобилът ще се връща обратно извън обхвата на КПП. Когато гражданите вече са попълнили бланките на декларациите могат да се включат отново към чакащите за преминаване автомобили.