В Общински съвет – Пазарджик е постъпил проект на Наредба за допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Пазарджик.
В срок до 08.06.2020 г. всички заинтересовани лица могат да подадат своите писмени предложения и становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Община Пазарджик, находящо се в сградата на Община Пазарджик: гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2 и на имейл  адрес: secretary@pazardjik.bg.

На 09.06.2020 г. от 11:00 часа на втори етаж в сградата на Общината в Пленарна зала ще се проведе обществено обсъждане на постъпилите предложения .

Към настоящия момент на територията на Община Пазарджик действа Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност (Наредбата), приета с решение № 149, протокол № 9 от 28.07.2016 г. на Общински съвет – Пазарджик на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 76, ал. 3 от АПК, която регламентира погребалната дейност, обществените отношения, свързани с траурно-обредната дейност и управлението на гробищните паркове в община Пазарджик.

 Със свое решение Общински съвет Пазарджик е оправомощил БМ „Обредни дейности” да поддържа и обновява гробищните терени и сгради, съоръжения, охрана, озеленяване, да заплаща разходите за служебните погребения за сметка на разходната част на общинския бюджет – за погребения на починали на територията на община Пазарджик лица, които са самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане.

Липсва обаче правна регламентация, както на законово, така също и на подзаконово равнище, по отношение на служебните погребения на лица, непогребани повече от 14 дни от техни близки, и такива, за които след време се явяват наследници, отказали да се погрижат за тленните останки на своя наследодател. Тези лица претендират за наследството на починалия и няма действащ механизъм, който да ги принуди да поемат разходите за погребението на техния наследодател по законов ред. Необходима е регламентация, с оглед осъществяване на контрол върху тази специфична и деликатна дейност.

Във връзка с изложеното, Проектът на Наредбата съдържа допълнение на чл. 11 от Глава III „Погребения и урнополагане” от действащата Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Пазарджик, приета с № 149, протокол № 9 от 28.07.2016 г. на Общински съвет – Пазарджик (накратко наричана по-долу „Наредбата”).

Внасено е и предложение за допълнения на две разпоредби в Глава VІІ „Обществен ред в гробищните паркове” от Наредбата, с цел осъществяване на ефективен контрол на реда в гробищния парк. Предложението включва въвеждане на забранителна норма в чл. 32, т. 13, съгласно която се забранява „приготвяне на циментови разтвори по алеите, струпване на части от паметници, насипни и други строителни материали извън позволените за това места.

” Чл. 33 е допълнен с нова алинея 4, която предвижда: „Изграждането и монтирането на паметници, рамки, други трайни надгробни знаци и съоръжения, както и ремонтна дейност” да „се извършват само с писмено разрешение, издадено от управителя на гробищния парк или съответния кмет на кметство, който определя и точните координати на гробното място.”

          При изготвянето на проекта на Наредбата за допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Пазарджик са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

   Основните въпроси, които ще реши промяната в Наредбата са свързани с:      

– необходимо прецизиране на разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от Наредбата, касаеща служебни погребения на лица, починали на територията на Община Пазарджик, които са „самотни, бездомни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане”. Същата следва да се допълни, като към посочените категории се добавят още две: лица „без близки и роднини”, и „безпризорни”; запълване на празноти – в чл.11, ал. 2 от Наредбата се посочва 5 броя некролози, които се отпечатват при извършването на служебните погребения;

– детайлизиране на разпоредбата относно разходване на общинските средства, предвидени за служебни погребения: създава се нова алинея 4 към чл. 11 от Наредбата, която урежда хипотезата на наследяване на служебно погребан покойник. Същата предвижда разходите за извършените служебни погребения да се събират от известните наследници по общия ред; създава се нова алинея 5 към чл. 11 от Наредбата, съгласно която покойници, оставени за съхранение в хладилните камери на БМ „Обредни дейности” за срок над 14 дни, се погребват по реда на чл. 11, ал.1, като разходите за това се събират от известните наследници по общия ред;

– равнопоставеност на гражданите, ползващи услугите свързани с гробищните паркове;

– целесъобразно и законосъобразно разходване на общинските средства, предвидени за служебни погребения;

– осъществяване на ефективен контрол на реда в гробищния парк.

За прилагането не са необходими допълнителни финансови средства.