Броят на умрелите в област Пазарджик за изтеклата година е 4 016 души, а коефициентът на обща смъртност[1] 15.8‰, сочи справка на Териториалното поделение на НСИ в Пазарджик.

И през 2019 г. се задържа високо нивото на общата смъртност, както за страната, така и за област Пазарджик.

Спрямо предходната година броят на умрелите се е увеличил със 162 случая, или с 4.2%. Смъртността сред мъжете (16.8‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (14.8‰). През 2019 г. на 1 000 жени в област Пазарджик умират 1 092 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (18.2‰), отколкото в градовете (14.4‰).

Общо за ЕС-28 коефициентът на смъртност през 2018 г. е 10.3‰. Равнището на общата смъртност на населението в България е най-високо сред държавите членки. С най-ниска смъртност са Ирландия – 6.4‰, Кипър – 6.6‰, и Люксембург – 7.1‰. Освен в България значително по-висока от средната за ЕС-28 е стойността на този показател само в Латвия – 15.0‰, и Литва – 14.1‰.

С най-висока смъртност в страната са областите Видин – 22.9‰, Монтана – 21.8‰, и Ловеч – 20.9‰. В седем области смъртността е по-ниска от общата за страната, като най-ниска е в София (столица) – 11.8‰. По този показател област Пазарджик е на 20-то място.

През 2019 г. в страната са починали 342 деца на възраст до една година, за област Пазарджик техния брой е съответно 21. Коефициентът на детската смъртност на 1000 живородени за област Пазарджик за 2019 г. е 9.1‰, който нарежда областта на 4-то място, заедно с областите Видин и Разград. За страната този коефициент е 5.6‰.

В регионален аспект през 2019 г. в общо дванадесет области коефициентът на детска смъртност е по-нисък от средния за страната, като най-нисък е в областите Габрово – 0.0‰, и Смолян – 1.5‰. Най-висока стойност на коефициента на детска смъртност е регистрирана в областите Сливен (14.4‰) и Стара Загора (10.4‰).


[1] Брой умрели лица на 1 000 души от средногодишния брой на населението.