През 2019 г. средната цена на сделките с ниви в България достига 1 053 лв. за един декар, което е със 7.4% повече в сравнение с 2018 година, сочи справка на НСИ.

Средната цена на сделките между физически и юридически лица достига 1 027 лв. за декар, а на сделките между юридически лица –
1 122 лева.

Средната цена на сделките с постоянно затревени площи (естествени и изкуствени ливади, мери и пасища) през 2019 г. достига 300 лв. за един декар и също отбелязва увеличение спрямо предходната година – с 37.6%.

Общо за страната – 1053 лв. /дка
Северозападен район – 967 лв. /дка
Северен централен – 1138 лв. /дка
Североизточен – 1462 лв. /дка
Югоизточен – 861 лв. /дка
Югозападен – 818 лв. /дка
Южен централен -706 лв. /дка


Цена на рентата на земеделска земя в Република България през 2019 година

През 2019 г. средната цена за наем/аренда на един декар ниви достига 49 лв., което е с 2.0% по-малко спрямо 2018 година. Средната цената за наем/аренда на един декар постоянно затревени площи е 23 лв., и е с 43.8% по-висока спрямо предходната година.


През 2019 г. най-висока е средната цена за наем/аренда на един декар ниви в Североизточния район – 69 лв., като спрямо 2018 г. тя отбелява незначителен спад с 1.4%.

Цената, платена за наем/аренда на един декар ниви в Северния централен район, достига през 2019 г. 60 лв., а в Северозападния – 50 лева. И в двата района е отчетено увеличение на цената на рентното плащане спрямо предходната година – съответно с 1.7 и 4.2%. Спрямо предходната година цената на рентата на ниви в Югозападния и Южния централен район остава без промяна.