Очаква се на днешното редовно заседание на Общински съвет – Пазарджик да бъде прието изменение в Наредбата за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства без знанието на техните собственици, като в резултат на това да бъде създадено общинско звено, което да модерира дейността по репатрирането на автомобили.

Наредбата за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи (Наредбата) е приета с Решение № 94 от 30.05.2013 г. на Общински съвет Пазарджик.

Тя урежда въпросите относно: принудителното преместване на паркирано МПС без знанието на неговия собственик или на упълномощен от него водач; работния процес и дейността по принудителното преместване на паркирани МПС; процедурите по освобождаването на принудително преместените МПС и дейността на специализирания паркинг за съхранение; съхранението, отчета и таксуването на принудително преместените МПС; правата и задълженията на служителите от екипите на специализираните автомобили за принудително преместване на МПС, на служителите на специализирания паркинг; на собствениците и упълномощените от тях водачи на принудително преместените МПС.

            За осъществяване на дейностите по чл. 167, ал.2, т.2 и чл. 171 от ЗДвП, община Пазарджик следва правилата, въведени с Наредбата за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи, приета от Общински съвет Пазарджик с решение № 94 от 30.05.2013 г. Действащата Наредба въвежда изискване принудителното преместване на МПС да се осъществява от търговец, който ползва техническо средство: специализиран автомобил – тип „Паяк”, след придобиване на лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България по реда на Закона за автомобилните превози.

Тъй като Община Пазарджик не е търговец, тя не може да отговаря на така уреденото с подзаконовата норма условие. Съгласно Решение № 10224 от 12.07.2012 г. на ВАС по адм. д. № 16429/2011 г.: „общината, с акта на своето създаване – ex lege, придобива качеството на юридическо лице.

Не е необходимо каквото и да било регистрационно или разрешително производство …”, „…общината, в качеството си на юридическо лице не може по никакъв начин самата тя да бъде субект на изискванията за издаване на лиценз по смисъла на чл. 7, ал. 2 ЗАвтП.” Във връзка с изложеното и цитираното решение, се въвеждат промени в действащата наредба, а именно: чл. 5, ал.1 се изменя, както следва:

„Дейността по принудителното преместване на МПС се осъществява с техническо средство: специализиран автомобил – тип „Паяк”, който осигурява преместването и извозването на МПС от мястото, на което е паркирано до специализирания паркинг, и отговаря на условията, въведени със Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения.”

Предлага се редакция на чл. 6 от Наредбата за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи, като в алинея 1, т. 1 и в ал. 2 се заличава текстът „определено от министъра на вътрешните работи или длъжностното лице”, поради неприлагането му (от създаването му преди 7 години, и до настоящият момент); т. 2 вместо „чл. 7а, ал.2 и чл.7б, ал.1 от Закона за автомобилните превози;” посочва изискванията на „Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения”; в алинея 3,  вместо „фирмата-оператор” се записва „Община Пазарджик/оправомощеното административно звено/”.

            В чл. 7, т. 1 се заличава текстът „длъжностното лице от службите за контрол, определено от министъра на вътрешните работи и/или” и вместо „констатират” и „разпореждат” се записва „констатира” и „разпорежда”, с цел премахване от наредбата на неработещи текстове; както вече бе посочено, същият не се прилага.

            Прецизиран е текстът на чл. 4 от действащата наредба, с цел съответствие на подзаконовата норма със законовата рамка:  „Инвалиди” се заменя с „Хора с трайни увреждания”; и съобразно раздел ІV, чл. 69-71 от Наредбата за организацията на движението на територията на община Пазарджик, приета с Решение № 7/31.01.2019 г., взето с Протокол № 1 на Общински съвет Пазарджик, който посочва кръгът от лица, чиито МПС не подлежат на принудително преместване при наличие на пропуск, а именно: „Чл. 4. Не се преместват принудително превозни средства с надпис: „Полиция“, Бърза помощ“, „Пожарна безопасност и защита на населението“, „Изпълнителна агенция Автомобилна администрация”, автомобили с регистрация „Хора с трайни увреждания“ и пропуск „Хора с трайни увреждания“, както и други, които имат издаден пропуск по чл. 69-71 от Наредбата за организацията на движението на територията на община Пазарджик, приета с Решение № 7/31.01.2019 г., взето с Протокол № 1 на Общински съвет Пазарджик, или са на специален режим на движение.”

            В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се създава § 5, с който се  предвижда измененията и допълненията на Наредбата да влязат в сила 7 дни след публикуването им в местен вестник.

Отчитайки нарастващата необходимост от създаване на по-ефективна организация на паркирането и мобилността на територията на град Пазарджик, синхронизирайки местната уредба със законовите норми чрез ясно и точно формулирани правила и въз основа на изложеното по-горе, може да се обобщи, че с измененията и допълненията на Наредбата ще се реализира ефективно стопанисване на „Синя зона” при спазване на действащото законодателство.