Община Пещера кандидатства с проектно предложение по процедура за набиране на проектни предложения за финансиране през 2020 г. от фонд „Социална закрила” (ФСЗ), Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“.

Проектът цели подобряване на материалната база чрез доставка и монтаж на ново професионално оборудване и обзавеждане на кухненски блок в Домашния социален патронаж (ДСП) в Пещера. С реализирането на дейностите ще се подобрят условията на труд, ще се повиши мотивацията на работещите в ДСП. Ще се повиши също качеството на предоставените услуги, а с това и интересът на потенциалните ползватели на услугата, уточниха от пресцентъра на местната администрация.