За бързо развиваща се фирма като Биовет, навременната подготовка на квалифицирани кадри е от ключово значение за успеха на предприятието. Високото ниво на биотехнологии прилагани в Биовет изисква и съответното ниво  на знания. Затова политиката която води предприятието е за най-ранно включване на младите хора в практическото обучение чрез съвместната работа с обучаващи институции като професионалните гимназии от Пещера и Пазарджик. – разказва Георги Щерев, който е живата връзка между ПГХТВ „Атанас Ченгелев“ и Биовет АД. Той е наставникът на всички ученици, които се обучават по специалността „Технология на биопроизводствата“ в училището. Дуалната форма на обучение е най-прекият път срещу безработицата, чрез нея младите хора още от училище получават представа за бъдещата си професия и могат да бъдат сигурни, че ще имат работно място веднага след като завършат образователната си степен.

Г-н Щерев, от две години насам Биовет АД се включи в системата на дуалното обучение, какво е мнението ви за тази образователна форма?

Като партньори най-активно участваме във въвеждането на  обучение чрез работа (дуална система на обучение).  Това е съвременна специфична форма на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация, прилагана и доказала се в страни като Швейцария и Германия. В тази насока имаме сключени договори с Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Атанас Ченгелев“ град Пещера за 8 души и с Професионална гимназия по химични и хранителни технологии /ПГХХТ/ град Пазарджик за 11 души. Така ние предоставяме възможност на учениците да се обучават за бъдещата си професия на реално работно място от опитни наставници.

В определени дни от седмицата учениците идват при нас в лаборатории и производствени участъци. Те усвояват отблизо работата и участват пряко в изпълнението на някои несложни задачи. За това свое участие получават възнаграждение до 90% от МРЗ за страната.

 Със всеки ученик има сключен индивидуален  трудов договор съгласно Кодекса на труда и всички законови изисквания. За наставници на младите хора сме избрали наши най-добри специалисти и преминали специален курс на обучение. Вече изтече първата година на обучение по тази система и виждаме израстването на младите хора, както и успешното им приобщаване към колектива на Биовет. Чувстват се отлично и идват с желание на работа. За тях е гордост, че тук със своят труд, печелят собствени пари.

Освен чрез дуалното обучение, Биовет поддържа и преки контакти с учениците за тяхното професионално ориентиране и кариерно развитие. По нарочна програма наши специалисти се срещат няколко пъти годишно с ученици от всички класове, като ги запознаваме поетапно с цялата търговско икономическа и производствена дейност на фирмата. Ние също се запознаваме с децата и ги насочваме според техните желания и възможности към определена професия. 

За тези, които имат желание да продължат образованието си в УХТ или ПУ Пловдив – биотехнологии, Биовет предлага договор за издръжка на следването и осигуряване на работа след завършване. На учениците с по-задълбочен интерес към биотехнологиите, даваме възможност за допълнителни познания чрез кръжок веднъж седмично.

По какъв начин подкрепяте училищата, с които имате договори?

С подкрепата на Биовет са реновирани и оборудвани кабинети по Микробиология, Аналитична химия, за което сме отделили за 2019 година над 14 000 лева. В помощ на учениците, Биовет предоставя и материалната си база за провеждане на производствените практики по специалните предмети, като Микробиология, Биохимия, Процеси и апарати и др.

Мнението на учениците

Догодина за първи път ще има и абитуриенти от паралелката с дуалното обучение, една от възпитаничките на пещерската гимназия е Зоя Костадинова, ето какво споделя тя.

Винаги са ме привличали новостите в природната наука. След като разбрах, че в училището има такава паралелка реших, че като завърша искам професията ми да бъде свързана с биотехнологиите. Сега разбирам, че изборът ми е бил правилен и бих препоръчала на всеки мой връстник да се възползва от предоставената възможност. Най-полезното за мен беше, че наученото в училище може да бъде приложено в реална работна среда в Биовет.  Провеждахме практическите упражнения на различни позиции в лаборатории и Обединени производствени корпуси. Точно там си личи, какво сме научили и ни дава шанс да доразвием нашите знания. Тук е мястото да благодаря на служителите и работниците . Колективите ни приемаха радушно, напътстваха ни и ни даваха нужната смелост и свобода при вземане на важни решения в различни ситуации свързани с технологичните процеси. Както казах има поле за изява, работи се в безопасна среда, имаш възможност да надграждаш всяко постижение. Такива са моите наблюдения и смятам, че това е моето поле за изява.