Ръководството на МБАЛ „Здраве“ обяви конкурс за набиране на специализиран медицински персонал. Към момента се очакват желаещи да заемат постовете началници на осем отделения в здравното заведение, търсят се и главна медицинска сестра, както и старши медицински сестри на отделенията. Подробностите ще научите от Обявлението за провеждането на конкурса.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 90 от Кодекса на труда, във врзка с чл.68 ал.7 от Закона за лечебните заведения

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

За следните длъжности:

 1. Началник Отделение по Ортопедия и травматология
 2. Началник Отделение по Хирургия
 3. Началник Отделение по Вътрешни болести
 4. Началник Отделение по Анестезиология и интензивно лечение
 5. Началник Отделение по Детски болести
 6. Началник Отделение по Акушерство и гинекология
 7. Началник Отделение по Ушно-носно-гърлени болести
 8. Началник Отделение по Урология
 9. Главна медицинска сестра
 10. Старша медицинска сестра на Отделение по Ортопедия и травматология, Старша медицинска сестра на Отделение по Хирургия,  Старша медицинска сестра на Отделение по Вътрешни болести,  Старша медицинска сестра на Отделение по Анестезиология и интензивно лечение,  Старша медицинска сестра на Отделение по Детски болести,  Старша медицинска акушерка на Отделение по Акушерство и гинекология,  Старша медицинска сестра на Отделение по Урология, 

Задължителни изисквания към кандидата:

Началник отделения

 1. Висше медицинско образование
 2. Придобита специалност – по профила на отделението, за което кандидатства лицето
 3. Трудов стаж след придобиване на специалността – минимум 3 години
 4. Да не е в пенсионна възраст /чл.68 ал.1 и ал.2 от КСО/ към момента на подаване на документите

Главна медицинска сестра; Старша медицинска сестра/акушерка, лаборант/

 1. Висше медицинско образование – образователно квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалността „Управление на здравните грижи“
 2. Трудов стаж като специалист по здравни грижи
 3. Да не е в пенсионна възраст /чл.68 ал.1 и ал.2 от КСО/ към момента на подаване на документите

Необходими документи за участие:

 1. Заявление
 2. Автобиография европейски формат;
 3. Заверено копие на диплома за придобита магистърска степен по медицина с приложенията
 4. Заверено копие на дипломата за призната специалност
 5. Медицинско свидетелство
 6. Свидетелство за съдимост
 7. Актуално Удостоверение за членство в БЛС/БАПЗГ;
 8. Препис-извлечение или заверено копие от трудовата книжка за удостоверяване на трудов стаж (ако има такъв);
 9. Проект на тема:

За началник отделение/лаборатории – „Визия за постигане на организационна, медицинска и икономическа устойчивост на отделението в условията на COVID-19 и нарастващата конкурентна среда.“

За Главна медицинска састра – „Ролята и отговорността на главната медицинска сестра за успешния мениджмънт на здравните грижи в условията на пандемия“

За старша медицинска сестра/акушерка, лаборант, рехабилитатор/ – „Възможност за подобряване  качеството на здравните грижи в отделението“

Подаване на документи за участие в обявения конкурс:

Документите се подават в деловодството на   УМБАЛ ” ПЪЛМЕД ” ООД – клон медицинска структура  „ ЗДРАВЕ“ п.к. 4400, гр. Пазарджик, ул. ”К.Величков” № 50; до 15:00 часа на 27.10.2020г. в непрозрачен запечатан плик, като върху плика се изписват трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон и за коя обявена позиция кандидатства. Пликът следва да съдържа необходимите документи за участие посочени по горе и друг плик запечатан и надписан „Проект“

            Сроковете и местата за провеждане на конкурсната процедура ще бъдат обявени с отделна заповед, след изтичане на крайния срок за подаване на документите за участие в конкурса. Кандидатите ще бъдат уведомени писмено.

На основание чл.91, ал.1 от КТ обявлението за конкурса да се публикува в местен ежедневник и електронната страница на болницата.

Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на Началник отделения, главен счетоводител за сведение и изпълнине.

Изпълнителен Директор:

/д-р Динкова/

Клон медицинска структура „Здраве“ е част от УМБАЛ „Пълмед“ ООД.