ОБЩИНА ПЕЩЕРА
Процедура
BG05M9ОP001-2.101 проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Пещера”

Удовлетворен съм, че реализираме дейности и услуги, които първоначално започнахме да извършваме чрез доброволчество в община Пещера още в началото на извънредното положение заради разпространението на COVID-19. Това заяви на пресконференция кметът на община Пещера Йордан Младенов по повод изпълнението на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Пещера”. Проектът цели подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора на територията на община Пещера, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ материален и кадрови капацитет за предоставянето им. Проектните дейности се реализират за срок от 10 месеца.

„Още от първите дни на пандемията бях искрено удовлетворен, че много млади хора се включиха като доброволци и започнахме да подпомагаме възрастни хора и хора с увреждания чрез закупуване на необходимата им храна и медикаменти, като по този начин ги подпомогнахме в спазването на ограничителните мерки”, посочи Йордан Младенов.

„На по-късен етап Община Пещера кандидатства с проект и бяхме одобрени, като 12 души бяха назначени на работа и в момента те предоставят услуги на над 110 потребители, хора над 65-годишна възраст, с различни заболявания. Чрез тези и други мерки подкрепяме хората, които са най-уязвими от вируса, с което искаме да ги предпазим”, допълни кметът на община Пещера, като изрази своята благодарност към всички, които са ангажирани в проекта и работят всеотдайно.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз, посочи ръководителят на проекта в Община Пещера Галина Стоянова. Специфичните цели са защита на обществения интерес и нуждите на идентифицираната целева група за превенция на разпространението на COVID-19; предоставяне на дейности и почасови услуги по домовете на възрастните хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, хората с увреждания и техните семейства, хора, които са поставени под карантина от здравните власти, за които има социална необходимост; ограничаване на контактите между хората и подкрепа на мерките по време на въведеното извънредно положение и социална изолация на лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19. Услугите, които се предоставят са доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора).

Стойността на проекта е в размер на 124 259, 80 лв. В пресконференцията участва и  Заместник-кметът на Община Пещера Гълъбина Карамитрева.

––––––––––––––––––––––– www.eufunds.bg –––––––––––––––––––––-

Този документ е създаден в рамките на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9ОP001-2.101-0127-C01 за изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Пещера“,  процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРЧР 2014-2020 г.