По време на редовното заседание на Общинския съвет в Пазарджик утре, ще бъдат приети изменения на Наредбата за отглеждане на домашни животни в областния град.

Според направените изменения в урегулиран поземлен имот (УПИ) или реално обособена част от УПИ, се разрешава отглеждане на следните селскостопански животни, извън централната градска зона.

Ето какво можем да притежаваме в задния двор на къщата си, до 20 кокошки в клетка, до 50 бройлери, едно прасе, един кон, не повече от 30 зайци в клетка, до 20 пчелни семейства, до 30 гълъба в клетка.

В селата се допускат до две крави, до 10 овце или кози, до три прасета, до два коня, до 50 кокошки или пуйки, до 100 бройлера, до 10 зайчета и до 100 пчелни семейства в кошери.

С оглед мястото на отглеждане на селскостопанските животни за лични нужди, територията на Община Пазарджик се разделя на градски район – включва строителните граници на град Пазарджик. В градски район се обособява:

           Централна градска зона, в следните  граници на гр. Пазарджик:

            – на север – ул. ”Кочо Честименски”;

            – на юг – бул.”Княгиня Мария Луиза”;

            – на изток – ул.”Болнична” и ул.”Ст. Караджа”;

            – на запад – бул.”Цар Освободител”;

Селският район – включва строителните граници на селата в Община Пазарджик и териториите извън регулация – включват площите извън строителните граници на населените места в Община Пазарджик.

Важно е да се знае, че клетките за отглеждане на птици, гълъби и зайци се разполагат на отстояние най-малко три метра от границата на съседния УПИ и пет метра от разположената в него жилищна сграда.

Клетъчното отглеждане на птици, гълъби и зайци в УПИ с  живущи в него повече от едно домакинство и/или в съсобствен УПИ, в който няма обособени реални части от него, се извършва само със съгласието на всички живущи в УПИ и всички съсобственици, изразено под формата на договор с нотариална заверка на подписите.

В реално обособени части от УПИ отстоянията за разполагане на клетките отговарят на изискванията по  ал.1.

Собствениците трябва ежедневно да извършват механично почистване и дезинфекция на клетките, и терена около тях, като не допускат замърсяване с твърди и течни отпадъци.

Забранява се разполагането на клетките за отглеждане на птици, гълъби и зайци или свободното им отглеждане в оградени открити площи, разположени на уличната регулационна линия или между нея и сградите на основно застрояване.

Забранява се отглеждане на гълъби в помещения, предназначени за обитаване, тераси, тавански и избени помещения. Отглеждането на гълъби в общите части на сгради в режим на етажна собственост, в т.ч. и покривите на сградите, става с изрично решение на общото събрание или сдружението на собствениците, взето по реда на Закона за управление на етажната собственост.

Забранява се отглеждането на селскостопански животни в нарушение на изискванията на чл. 6 – чл. 11; разхождането и/или пускането на паша на селскостопански животни в строителните граници на град Пазарджик и населените места в Общината; воденето на селскостопански животни по улиците на гр. Пазарджик и селата  в Общината, освен по маршрути, определени от кметовете, съответно кметските наместници (на територията на Община Пазарджик); събирането на селскостопански животни на стада за извеждането им на паша извън определените от кмета на селото места; отглеждането, воденето и храненето на животни на сметища и торища; изхвърлянето на торова маса в съдовете за битови отпадъци и върху площи общинска или държавна собственост в границите на населените места; замърсяването на обществени места с оборска тор, торова течност и животински фекалии; клането на животни и обработката на животински продукти на обществени места (по тротоари, улици, площади, междублокови пространства).

Ако имате домашен любимец куче непременно прочетете пълния текст на Наредбата, защото тя ви касае пряко. (Публикуваме текста по-долу).

Глобите за нарушенията на тази наредба варират от 100 до 2000 лв. По-подробно ще ви запознаем с тях след приемането на нормативния акт.

РАЗДЕЛ IV

РЕД ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ-ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

            Чл. 14. (1) На територията на община Пазарджик се разрешава отглеждането на животни-домашни любимци при спазване на законовите и подзаконовите нормативни изисквания.

            (2) Забранява се отглеждането на селскостопански животни като домашни любимци в жилищни и административни сгради на територията на община Пазарджик.

            (3) Отглеждането на домашни любимци в жилищни сгради в режим на етажна собственост и в прилежащите към тях общи части и дворни места, се извършва при ред и условия, определени с вътрешния правилник на етажната собственост, приет от общото събрание, съобразно разпоредбите на Закона за управление на етажната собственост.

            (4) Собствениците регистрират животните домашни любимци при лицензиран ветеринарен лекар в срок от седем работни дни от придобиването им.

            (5) Придобиването на животно домашен любимец се удостоверява:

            1. с договор за покупко-продажба от търговски обект, развъдник, приют, изолатор, други физически и юридически лица;

            2. с договор за дарение от развъдник, приют или от други физически и юридически лица;

            3. със съответните документи при внос от други страни;

            4. с регистрационните документи – ветеринарномедицински паспорт с вписана идентификация, съгласно чл. 174 от ЗВД при придобиване на безстопанствено куче.

            (6) Забранена е продажбата на животни-домашни любимци на лица под 18 год. без писменото съгласие на родителите или настойниците им.

            Чл. 15. (1) Собствениците на животни-домашни любимци или отговорните за отглеждането им лица са длъжни да осъществяват постоянен и непосредствен контрол над тях с цел защита на:

1. живота и здравето на хората и животните;

2. сигурността и спокойствието на хората и другите животни, обитатели на етажна собственост, дворове и обществени места;

            3. хигиената в общите части на етажната собственост.

            (2) Собственикът или лицето, отглеждащо домашен любимец, носи отговорност за вредите, причинени от действията на домашния любимец.

            Чл. 16. Забранява се:

1. настаняването и държането на домашни любимци в местообитание или среда, които поради теснота, неприспособеност към поносимите от вида климатични условия или поради непригодността на оборудването, съоръженията и разположението им могат да им причинят страдания, наранявания или да станат повод за злополуки;

2. изоставянето на домашен любимец, без да му е намерен нов дом и собственик или да е предаден в приют;

3. използването на животни за боеве или представления, водещи до болка, наранявания или смърт, както и насъскването им едно срещу друго;

4. използването на домашни любимци за комерсиални цели – просия, игри на късмета, хазарт, платени демонстрации на дресура и други;

5. воденето на домашни любимци на обществени места, изложби и състезания, ако не са ваксинирани срещу заразните заболявания и обезпаразитени, съгласно нормативните предписания;

6. отглеждането на домашни любимци с цел развъждане и търговия в сгради в режим на етажна собственост и административни сгради;

7. отлеждането на приплоди на домашни любимци в жилищни и административни сгради след навършване на видово-специфичната възраст за отделяне от родителите;

            8. отглеждането на домашни любимци на открити тераси и балкони във всички жилищни и други сгради;

            9. храненето, приютяването и отглеждането на животни в общите и прилежащи части на административните и жилищните сгради в режим на етажна собственост без писменото съгласие на живеещите на адреса, удостоверено с протокол от Общото събрание;

10.  превозване домашен любимец с обществен транспорт в нарушение на чл. 23, ал. 3;

11. къпането на кучета във водни площи с обществено предназначение (фонтани, водни огледала, декоративни водни площи на територията на град Пазарджик, езерото в парк “Острова” и езерото в парк “Стадиона”);

12. ловенето, избиването или нараняването на кучета, котки, птици и други животни, повреждането на приспособленията за птиците, както и събирането на яйца от гнездата им с изключение на предвидените от законите случаи.

Чл. 17. (1) При отглеждането на домашни любимци, собствениците или отговорните за отглеждането им лица са длъжни да избягват нежелателното им размножаване чрез осигуряването на:

            1. изолация по време на размножителния период;

            2. ветеринарномедицински препарати за отлагане или потискане на еструса;

            3. кастрация.

            (2) Отглеждането на животни-домашни любимци с цел развъждане и търговия следва да е съобразено със Закона за ветеринарномедицинската дейност и наредба № 41 от 10 декември 2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни, изд. от министъра на земеделието и храните.

            Чл. 18.  Собственикът на домашен любимец и отговорните за отглеждането му лица:

            1. вземат мерки да не допуска животното само да напуска мястото на отглеждане, да навлиза в чужда собственост или на обществени места, с изключение на кучета – пазачи на стада, ловни, следотърсачи, планински спасители и водачи на лица с увреждания, по ред, определен от Българската агенция по безопасност на храните;

            2. са длъжни да предотвратят всяка проява на необоснована агресия на домашния любимец, проявена на обществени места и при ситуации, застрашаващи живота или здравето на хора и животни;

            3. са длъжни да не нарушават спокойствието и хигиенните условия на членовете на етажната собственост.

РАЗДЕЛ V

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ И РАЗХОЖДАНЕ НА КУЧЕТА НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА

            Чл. 19. (1) Собствениците на кучета ги регистрират след навършване на 6-седмична възраст – при лицензиран ветеринарен лекар, който издава и заверява ветеринарномедицински паспорт на кучето и му поставя стандартизиран микрочип.

(2) В тримесечен срок от придобиването, собственикът декларира кучето си в Община Пазарджик, като депозира декларация по образец по своя постоянен адрес/седалище, съгласно Приложение № 1.

            (3) За притежаване на куче собственикът заплаща в Общината по постоянния си адрес/седалище ежегодна такса в размер, определен с Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик, в срок до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

(4) Освобождават се от такса собствениците на:

1. кучета на лица с увреждания;

2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

3. кучета, използвани за опитни цели;

4. кучета, използвани от Българския червен кръст;

5. кастрирани кучета;

6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;

7. куче с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране;

            8. ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.

            (5) Подаването на декларация по ал.2 за притежаване на куче е задължителна, независимо дали за животното следва да се заплаща такса или е от категориите освободени от заплащане на такса.

Чл. 20. Според начина на стопанисване кучетата се класифицират на:

            1. регистрирано – собственост на физическо или юридическо лице, което ги  е регистрирало, съгласно разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност;

            2. нерегистрирано – собственост на физическо или юридическо лице, но без регистрация;

            3. безнадзорно – с определен собственик, но свободно движещо се;

            4. безстопанствено – изоставено с и/или без собственик и свободно движещо се.

Чл. 21. (1) Ветеринарният лекар, извършил регистрация на куче, изпраща ежемесечно данните от ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче в Община Пазарджик, както и в ОДБХ. 

(2) Данните по ал. 1 се изпращат в община Пазарджик по електронен път, на електронен носител или на хартия, до 5-то число на месеца, следващ месеца на регистрацията.

(3) В 7-дневен срок от промяна на обстоятелства относно постоянния адрес/седалище на собственика, промяна на собственика или смърт на кучето, собственикът уведомява Община Пазарджик и ветеринарния лекар, извършил регистрацията, за пререгистрация на кучето и/или отписване от регистрите, съгласно Приложение № 3.

            Чл. 22. (1) В случай на установяване на нерегистрирано куче, собственикът се предупреждава писмено да го регистрира в четиринадесетдневен срок от датата на известяването.

            (2) Ако след срока по ал. 1 кучето не бъде регистрирано, на собственика се налага глоба в размера по чл. 35.

            (3) Алинеи 1 и 2 се прилагат и по отношение на куче, за което не е подадена декларация или не е заплатена таксата, съответно по чл. 19, ал.2, съответно ал.3.

            Чл. 23. (1) Собственикът на куче/отговорното за отглеждането му лице е длъжен:

            1. да осъществява постоянен и непосредствен контрол върху поведението на кучето;

            2. при извеждането му да носи в себе си ветеринарномедицинският паспорт и да го представи за проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи, при поискване;

3. в случай, че се намира извън дома, го води винаги и навсякъде само на повод не по-дълъг от 2 метра и с намордник, ако е агресивно;

4. да не подтиква към нападение кучето срещу хора и животни, освен в условията на неизбежна самоотбрана;

            5. да пуска свободно кучето само на специално предвидени и обозначени за целта места, определени със заповед на кмета, съответно кметския наместник на населеното място, в негово присъствие;

            6. почиства мястото след дефекация на кучето.

            (2) Отглеждането и придвижването на кучета, използвани за специализирани цели, се  извършва, съобразно нормативните изисквания за дейността.

            (3) В средствата на обществения транспорт едрите и средните породи кучета се водят на къс повод и с намордник, а дребните породи кучета и другите видове животни – домашни любимци – в транспортни клетки или други приспособления, обезопасени срещу възможността животното – домашен любимец да избяга или да се нарани. От намордник са освободени кучета –водачи на незрящи хора.

            Чл. 24. Забранява се:

1. допускането на кучета в търговските обекти, заведения за обществено хранене, обществени сгради и учреждения, с изключение на кучета – водачи, придружаващи хора с увреждания и служебни кучета на МО и МВР;

2. извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета – и без намордник (от намордник са освободени кучета – водачи на незрящи хора);

3. воденето на кучета от едри породи на обществени места от лица под 14 год.;

4. разхождането на кучета от лица във видимо неадекватно състояние;

5. воденето на кучета през детски площадки, през детски градини, учебни и здравни заведения, прилежащите към тях дворове и на места, обозначени със забранителни знаци;

            6. свободното пускане на кучета извън определените в чл. 23, ал. 1,т. 5, места;

            7. пускането на куче без постоянния надзор на собственика на определените в чл. 23, ал.1, т.5 места;

8. изоставяне на куче като безнадзорно или безстопанствено по смисъла на чл. 20, ал. 1, т.3 и т.4, освен от организациите за защита на животните, които имат валиден договор с Община Пазарджик за обработка на безстопанствените кучета;

9. целенасочено изоставяне на кучета като безнадзорни или безстопанствени по смисъла на чл. 20, ал. 1, т. 3 и т. 4;

            Чл. 25. (1) Собственик на куче, ухапало и/или наранило човек или животно, е длъжен незабавно да уведоми за това органите на ОДБХ и кметството, като неговото последващо отглеждане да става съгласно направеното предписание от специалистите на ОДБХ.

            (2) Управителите на лечебни заведения, в които е оказана медицинска помощ на ухапани от кучета хора, са длъжни срочно да уведомят за това органите на ОДБХ и кметството.

Чл. 26. Борбата с безнадзорните и безстопанствени кучета се осъществява съобразно разпоредбите на приетата с решение на Общински съвет – Пазарджик, Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Пазарджик и плана за нейното прилагане, Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България, Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните.         

Чл. 27.  (1) При подадени писмени сигнали за агресивно куче на известен адрес на отглеждане, се извършва съвместна проверка от представител на общинската администрация, представител на ОДБХ, в присъствието на собственика на кучето. При установено агресивно поведение на куче на обществено място на собственика се прави предписание за предприемане на необходимите действия за недопускане на нещастни случаи в тази връзка с хора и/или животни. При неизпълнение на предписанието, на собственика се налага глоба, съгласно чл. 34 от настоящата наредба.

(2) При подадени писмени сигнали за агресивно безнадзорно куче на неизвестен адрес, общинската администрация се обръща за съдействие към ОДБХ и Районното управление на полицията. При установяване на адреса се процедира по реда на ал. 1.

(3) При наличие на достатъчно доказателства за агресивно поведение на куче в степен, застрашаваща здравето и живота на хората и другите животни и нееднократно демонстриране безотговорно поведение на собственика, се сезира „Зоополиция” при РУ Пазарджик за предприемане на законови мерки.

            Чл. 28. (1) Собствениците или управителите на производствени и търговски предприятия и бази носят отговорност за живеещите на територията на предприятието или базата кучета, като не допускат излизането им извън територията им и предприемат мерки по ограничаване тяхното размножаване и популация.