„Днешният ден е поредният добър ден за нашата община, защото подписваме договор с нашите партньори от ДЗЗД „Пазарджик Е&E 2020“, представлявано от господата Цветан Видолов и Калоян Теодосиев. С този проект стартираме последния етап на т. нар. азотно-фосфорно пречистване на нашата пречиствателна станция. Разширението предвижда доставяне, монтиране и пускане в експлоатация на технологично и друго оборудване, свързано с процесите на пречистване на отпадъчните води и обработка на утайките на пречиствателната станция. Паралелно с това изпълнителят трябва да осигури работата на съществуващите пречиствателни съоръжения, да изгради и реконструира всички външни покрития, съществуващи пътища и озеленяване.

Срокът на изпълнението но обществената поръчка e 18 месеца, а общата стойност на договора е близо 7 млн. лева без ДДС.“ Това съобщи кметът на Пазарджик Тодор Попов при подписването на договора.

„Радвам се, че с този договор и с неговото изпълнение до края на следващата година и началото на по-следващата ние ще затворим цикъла на този тип дейности, свързани с екологичните проекти в нашата община, бих казал – и в региона, с оглед на това, че до края на тази година ние финализираме всички дейности, свързани с управлението на отпадъците – имам предвид рекултивацията на депото и изграждането на новата сепарираща и компостираща инсталации, а с приключването на този проект ще завършим всички дейности по отношение пречистването на водите. Ще имаме затворен цикъл от встъпването на мръсната вода в пречиствателната станция до нейното пълно пречистване и вливането в река Луда Яна.

Да пожелаем успех на нашите партньори, те спечелиха това състезание абсолютно коректно с всички най-добри показатели, които предполага една обществена поръчка. Показателен е фактът, че нямаше обжалване на процедурата. Нека още веднъж им пожелаем успех и след 18 месеца да прережем заедно лентата“, каза още Тодор Попов.

За значението на азотно-фосфорното пречистване говори и Ивайло Манков, инженер „Хидротехническо строителство“: „Този етап на разширение на пречиствателната станция дава наистина хубави параметри за бъдещето на Пазарджик, защото, първо, третичното пречистване отразява, т.е, премахва азота и фосфора и позволява животът в реките след това да продължи и, второ, това разширение позволява да се включат и близки населени места в тази пречиствателна станция с конектори, без да се изграждат нови съоръжения. С този проект ще изпълним основните критерии на ЕС за заустване на пречистващите се води в значими за региона реки като Луда Яна и Марица“.

Изпълнителят има ангажимент да свърже новите инсталации и съоръжения с вече съществуващите, да гарантира показателите за заустване и отстрани евентуално появилите се дефекти през следващата 1 година. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 18 месеца, общата стойност на договора е 6 989 704,43 лева без ДДС.