Кметът на община Брацигово, госпожа Надежда Казакова, връчи вчера свидетелства за професионална квалификация – І степен по професия „Работник в озеленяването, озеленяване и цветарство“ на 9 представители на ромската общност в с.Исперихово, съобщи г-жа Ангелина Калинова ръководител на проекта.

Свидетелствата са документ за завършен курс на обучение по дейност 6 – „Предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация“ към Проект №BG05M9OP001-2.018-0030 „Пилотен модел за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Брацигово“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

По горепосочения проект община Брацигово работи вече 18 месеца в партньорство с Фондация“Фонд за превенция на престъпността ИГА“.

Въпреки предизвикателствата на извънредното положение в страната и последвалата го извънредна епидемиологична обстановка, която все още е факт работим успешно по социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Брацигово.