Кметът на Община Брацигово – Надежда Казакова, г-жа Веселина Дамова – председател на Общински съвет Брацигово и г-н Димитър Велев – управител на „Инфрастрой“ ЕООД в Брацигово са присъствали днес на съвместна среща между общините Брацигово, Берковица, Кресна, Сепарева баня, Троян и Петрич във връзка с обсъждането на публикуван проект на Закон за водоснабдяването и канализацията на 26.10.2020 год. на Портал за обществени консултации, съобщи г-жа Казакова.

„Община Брацигово и Общински съвет Брацигово категорично възразяваме срещу предварителния проект на Закон за ВиК. Преди 4 години, когато отново се коментираше този въпрос общините бяха питани дали са съгласни да се присъединят към ВиК асоциациите. Сега въз основа на Закон автоматично ни присъединяват към обособените територии. В проекта на Закона за ВиК в чл. 5, ал. 2 е предвидено в границите на една обособена територия само един ВиК оператор да може да осъществява дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите, публична общинска и публична държавна собственост, и предоставяне на ВиК услуги с ВиК инфраструктура, публична общинска и публична държавна. Това противоречи на чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА – „Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност в сферата на :
Общинско имущество, общински предприятия, общински финанси, данъци и такси, общинска администрация.“
През месец февруари 2016 год. кметът на Община Брацигово внася предложение в Общински съвет Брацигово за вземане на решение за включване на Община Брацигово в Асоциацията по водоснабдяване и канализация, във връзка с произтичащата на национално ниво реформа в сектор ВиК, изискванията на ЕК по отношение на водния отрасъл и в частност окрупняване на ВиК дружествата, като едно от условията за кандидатстване по ОП „Околно среда“ 2014-2020 г. и ПРСР 2014-2020 г. и писмо на Областен управител гр. Пазарджик с вх. №09-01-23/02.02.2016 год. На заседанието на Общински съвет Брацигово проведено на 09.02.2016 г. Общински съвет Брацигово единодушно взема решение за отказ от включването на Община Брацигово в Асоциацията по ВиК.
Община Брацигово чрез своя Общински съвет е учредила като еднолично търговско дружество „Инфрастрой“, като общината е едноличен собственик на капитала на това дружество. Съгласно Учредителният акт на „Инфрастрой“ ЕООД град Брацигово неговият предмет на търговска дейност включва „поддръжка, ремонт, опазване и отчитане на всички съоръжения и водопроводни мрежи на територията на общината“. Съгласно чл. 198а, ал. 1 и ал. 3, чл. 198б, т. 3, чл. 198г, чл. 198о и чл. 198п от ЗВ и Решение №РД-02-14-2234/22.12.2009г. на МРРБ са обособени територии №5 – Община Брацигово. Общински съвет град Брацигово управлява ВиК системи, когато в границите на обособената територия попадат ВиК системи собственост само на Община Брацигово. На 22.11.2017 год. е подписан Окончателен протокол за разпределяне на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между държавата и Община Брацигово на основание чл. 13, чл.15 и чл. 19 от ЗВ, който удостоверява, че на територията на Община Брацигово няма активи – ВиК системи и съоръжения, които са публична държавна собственост, а всички активи – ВиК системи и съоръжения в Общината са публична общинска собственост.
Стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системи и съоръжения, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане се извършват от ВиК оператори по реда на Закона за водите и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги. Във връзка с това на заседание на Общински съвет град Брацигово, проведено на 27.05.2016 год. с Решение №120 се определя „Инфрастрой“ ЕООД като ВиК оператор по реда на ЗВ на територията на Община Брацигово.
Договорът по чл. 198п, ал. 1 от ЗВ за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Община Брацигово и ВиК оператора е сключен на 11.01.2018 год.
С Решение №БП-Ц-2/23.03.2018 год. КЕВР е одобрила Бизнес-план за развитие на дейността на „Инфрастрой“ ЕООД град Брацигово, като ВиК оператор за периода 2017-2021 год. и е утвърдила цени на ВиК услугите.
За последните 5 години общината е вложила близо 500 000 лв. в ремонт и реконструкция на водопроводната мрежа в града и населените места от Община Брацигово. Всяка година се залагат в капиталовата програма инвестиции, свързани с подобряване на ВиК системата.
През 2020 год. реализираме проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в град Брацигово“ на стойност 2 534 336,70 лв. с ДДС, като една част от тези средства са осигурени от банков заем – в размер на 1 300 000 лв. с ДДС. Този заем е за 10 години и ще започне да се изплаща през 2021 год. Голямата част от населението е в пенсионна възраст, много млади семейства емигрираха в търсене на работа в по-големите градове, поради ниския материален стандарт на живот в Община Брацигово. При евентуално окрупняване на обособената територия и включване на „Инфрастрой“ ЕООД в Асоциация по ВиК ще се стигне до увеличение на цената на предлаганите услуги. Това би довело до нарастване на социалното напрежение и увеличаване на демографският срив в Общината.
Уважаеми съграждани,
Ние не сме съгласни с предложеното в проекта на Закон за ВиК и по-конкретно с:
-задължително окрупняване на обособените територии;
-автоматично прекратяване на сключените договори между Кметовете на общини и ВиК операторите;
-задължително предоставяне на ВиК съоръженията на Асоциациите по ВиК;
-отнемане на правомощията на Общинските съвети на Асоциации по ВиК,
Затова на 17.11.2020 г. ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Брацигово, на което ще се приеме Становище на общинските съветници, което ще бъде изпратено на компетентните институции.
Днес на срещата в град Берковица всички присъстващи общини подписахме Обща декларация против проект на Закон за водоснабдяването и канализацията, с която предлагам да се запознаете.“
– се казва в изявлението на Надежда Казакова.