Общинският щаб за защита при бедствия на Община Пещера, след като разгледа Докладна записка на Дафинка Самарджиева – временно изпълняваща длъжността директор на ОУ „Любен Каравелов“ – Пещера, ведно с протокол на Педагогическия съвет, съгласуван с Обществения съвет към ОУ „Любен Каравелов“ гр.Пещера, относно големия брой заболели и с грипоподобни симптоми, сходни с тези на COVID-19 (59% ученици, 48% педагогически персонал и 50% непедагогически персонал).

След направените обсъждания, в съответствие със Заповед №РД09-3172/12.11.2020 г. на министъра на образованието и науката, с единодушие взе решение да се преустанови присъствения образователен процес в ОУ „Любен Каравелов“ гр.Пещера и да се премине към обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) за учениците от І до Х клас включително за периода от 17.11.2020 г. до 30.11.2020 г., включително. Решението е изпратено на РУО – Пазарджик.