В залата на Община Пещера се събра приемателна комисия съгласно Заповед № 735 /05.11.2020 г. на Кмета на Община Пещера за приемане  първи етап „Техническа рекултивация“ на обект : „Рекултивация на съществуващо сметище в имот с идентификатор 56277.3.1289, местност ,,Луковица“ по плана на гр. Пещера”  и подписване на протокол за приемане съгласно Наредба №26 от 02.10.1996 година за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

Представители на ПУДООС,МОСВ, РИОСВ, РДНСК, РЗИ, ОД „Земеделие“, ИПАЗР „Никола Пушкаров„проктанти, строителен надзор, строители и инвеститорски контрол от Община Пещера, след запознаване с работните проекти и  документацията , извърши оглед на терена.

Кметът на Община Пещера Йордан Младенов благодари на експертите и изпълнителите за качествената и експедитивна работа.

С реализирането на проекта се извърши техническа рекултивация на сметището на Община Пещера. Площта на имота е 21,418 дка, безвъзмездна помощ отпусната от ПУДООС  е в размер на 978 549,56 лв. Собствените средства за биологична рекултивация възлизат на 65113,38 лв.

Срокът за изпълнение на предвидените дейности по договора е 131 календарни дни – от 14.08.2020 г. Крайният срок за  приемане на техническата рекултивация е 22.12.2020 година. На мястото на старото градско сметище е извършено изграждане на изолационния пакет – газов дренаж ( дренажен геокомпозит )  , запечатващ пласт и дренажна система  за атмосферни води, полагане на рекултивационен слой / почва и хумус / и изграждане на отводнителните канавки. На мястото е изградена система за управление на биогаз.

При извършения оглед на терена се установи, че предвидените дейности по проекта са изпълнени в обема, който е предвиден по техническа рекултивация. Предстои изпълнението на втори етап – Биологичната рекултивация.