Министерският съвет обяви за публична държавна собственост ново пътно трасе в общините Велинград и Якоруда с обща дължина от 30,100 км.

То включва 29,120 км от съществуващия общински път PAZ1062 /BLG1350, п.к. П-84 – Аврамово/ – Рохлева – Биркова – Кръстава – /III-843, Велинград-Горски пункт „Селище“/ в община Велинград и участък с дължина от близо 1 км от общински път BLG1350 /II-84, Юндола – Черна Места/ – Аврамово на територията на община Якоруда. Трасето ще бъде включено в списъка на републиканските пътища като нов път – III-8434 (Велинград – Горски пункт „Селище“) – Кръстава – Биркова – Рохлева – (Юндола – Якоруда).

Промяната се извършва по предложение на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, а целта е да се постигне свързаност на пътните артерии от републиканската пътна мрежа, нейното по-ефективно управление и подобряване на техникоексплоатационното й състояние, чрез което ще се осигури комфорт и безопасност при пътуване.

С решението се променя наименованието и дължината общински път BLG1350 на територията на община Якоруда, както и наименованията на общински пътища PAZ3070 и PAZ3071 на територията на община Велинград.

Заличава се общински път PAZ1062 /BLG1350, п.к. II-84 – Аврамово/ – Рохлева – Биркова – Кръстава – /III-843, Велинград-Горски пункт „Селище“/ с обща дължина от 29,120 км.

В резултат на предлаганите промени общата дължина на общинските пътища на територията на община Велинград става 15,560 км и общата дължина на общинските пътища на територията на община Якоруда става 35,680 км.