В началото на годината смъртността в областта е била по-ниска от тази отчетена през 2019 г., сочат данните на НСИ.

Броят на умрелите в област Пазарджик през 2019 г. е 4 016 души, а коефициентът на обща смъртност е 15.8‰. И през 2019 г. се задържа високо нивото на общата смъртност, както за страната, така и за област Пазарджик. Спрямо предходната година броят на умрелите се е увеличил със 162 случая, или с 4.2%. Смъртността сред мъжете (16.8‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (14.8‰).

През 2019 г. на 1 000 жени в област Пазарджик умират 1 092 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население.

Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (18.2‰), отколкото в градовете (14.4‰). Общо за ЕС-28 коефициентът на смъртност през 2018 г. е 10.3‰. Равнището на общата смъртност на населението в България е най-високо сред държавите членки.

Област Пазарджик за 2019 г. е на 20-то място по смъртност.

През 2019 г. в страната са починали 342 деца на възраст до една година, за област Пазарджик техния брой е съответно 21. Коефициентът на детската смъртност на 1000 живородени за област Пазарджик за 2019 г. е 9.1‰, който нарежда областта на 4-то място, заедно с областите Видин и Разград.

За страната този коефициент е 5.6‰. В регионален аспект през 2019 г. в общо дванадесет области коефициентът на детска смъртност е по-нисък от средния за страната, като най-нисък е в областите Габрово – 0.0‰, и Смолян – 1.5‰. Най-висока стойност на коефициента на детска смъртност е регистрирана в областите Сливен (14.4‰) и Стара Загора (10.4‰).

Вижте нивата на смъртност през 2019 г. и 2020 г. през първото полугодие няма видим превес на починалите в резултат на коронавирус в нашата област.

Нещата продължават да бъдат под контрол до началото на ноември, когато настъпва рязък скок в броя на починалите, при това се отчита скок не само при заразените и лекувани в болница, а и при хората които са били на домашно лечение, или са починали в резултат на други заболявания. Обърнете внимание на изминалите последни шест седмици. Само за първите десет дни на декември смъртността е е по-висока отколкото за целия ноември.