Общинският съвет днес разреши Разкриване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” в община Пазарджик, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.03.2021 г. за 251 потребителя, които ще бъдат обслужвани от 84 „Социални асистенти”.

Услугата ще се администрира от дирекция „Социални дейности” при община Пазарджик, съобщи Димитрия Церова, ръководител на отдел „Социални дейности“ към Община Пазарджик. Средствата за услугата се поемат от държавата.

През 2020 г. в нормативната уредба, касаеща социалните услуги, настъпи съществена промяна – в сила влязоха Закон за социалните услуги (ЗСУ) и Правилник  за прилагане на закона за социалните услуги (ППЗСУ), които очертават водеща роля  на общините за провеждане на държавната политика в социалната сфера.

В  тази връзка  в чл. 15, т.10 от Закона за социалните услуги е заложена нов вид социална услуга  „Асистентска подкрепа”, която има за цел  да подпомогне хората  в невъзможност за самообслужване, като е предвидена подкрепа за живот  в домашна среда и в общността.

Съгласно чл. 93 от ЗСУ, това е специализирана услуга, която включва подкрепа от асистент за хора в неравностойно положение  за:

  • Самообслужване
  • Движение и предвижване
  • Промяна и подържане  на позицията на тялото
  • Изпълнение на ежедневни и домакински дейности
  • Комуникация

            Целевата група, която обхваща „Асистентската подкрепа” са :

  1. Лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат  определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  2. Деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, друг вид помощ или за които не получават помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Тази социална услуга се  предоставя в зависимост от личните нужди на лицата, като не се ограничава само до тяхната домашна среда. За изпълнението й в Община Пазарджик ще бъдат назначени 84 лица на длъжността „Социален асистент”.

Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” на един потребител е до 4 часа дневно. Дейността по предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” ще се извършва в гр. Пазарджик, бул. «България» № 2, ет.8, стая 807 от Дирекция „Социални дейности” с екип от 4 служители на длъжност „главен специалист”.