„Приемаме финансовата рамка за настоящата година 105 730 250 лв., считам, че с така предложения бюджет обезпечаваме всички важни дейности в общината и публичните услуги, които преминават през нея. С този бюджет, считам, че ще имаме нормално обезпечаване и надграждане на важни за всички нас дейности, разбира се тези средства не се намират в хазната, това са пари, които ние и държавата трябва да съберем, за да си обезпечим дейностите. Горд съм, че нашият бюджет се увеличава, миналата година започнахме с около десет милиона по-малко“., каза кметът Тодор Попов в коментар на приетия днес бюджет.

„Във всички звена и дейности има ръст, в това число и заплатите на служителите. За част от дейностите ще получим финансиране и през годината. В този бюджет не са включени и средствата, които ще получим целево.“ – заяви кметът.

„Ние имаме три кредита в момента, единият съвместен с други общини. Моят ангажимент е да редуцираме заема към Министерство на финансите и обмислям да предприемем действия за преструктураране на дълга, като намерим банка с по-добри условия – като плащане и като лихва. Когато съм готов ще ви представя тази опция, тъй като това няма как да стане без Общинския съвет, но със сигурност ще бъде по-добре и за града.“ – допълни Тодор Попов.

Финансистът на общината Георги Гайдаров направи разяснения относно отделните пера заложени в бюджета.

Приложение №1
ПЛАН
НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК 2021 г.
ПоказателиПараграф                                     План 2021 г. 
 отОбщоДържавниДържавниОбщински
 ЕБК дейностидейности,дейности
    дофин.с 
    общ.приходи 
Приходи, в т.ч.:105,730,25072,575,211620,00032,535,039
Собствени общински приходи01 – 4633,000,000 620,00032,380,000
Обща субсидия (нето)31-1165,302,45465,302,454  
Обща изравнителна субсидия31-126,906,100  6,906,100
Трансфер за зимно поддържане на пътища31-12259,600  259,600
Целева субсидия за капиталови разходи31-131,898,900662,800 1,236,100
Трансфери  между бюджети61-640   
Временен безлихвен заем м/у бюдж.сметки7505,666,889 -5,666,889
Временни безлихв. заеми м/у б-ти и см-ки за СЕС76402,49773,446 329,051
Временни безл. заеми от МФ74-2,000,000  -2,000,000
Заеми от банки и други лица в страната – нето (+/-)83-1,943,800  -1,943,800
Събрани средства за бюджети,см/ки и фонд.88-03-676,367– 676 367  
Друго финансиране93-954,581  -954,581
Остатък от предх.период95-01,023,535,4471,545,989 1,989,458
Разходи, в т.ч.:105,730,25072,575,211620,00032,535,039
Възнаграждения и осигуровки01,02,0558,628,63052,493,630453,0005,682,000
Издръжка10-00,4638,276,05617,642,070167,00020,466,986
Стипендии40-00333,220327,22006,000
Помощи42-0096,37345,373051,000
Субсидии43-453,553,959903,95902,650,000
Капиталови разходи51,52,53,544,552,6711,162,95903,389,712
Лихви 22,29289,34100289,341
Приложение №2 
                           ПЛАН
                           НА СОБСТВЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ 2021 г.
Видове приходиПараграфПлан 2021
 от МД
 ЕБК 
І. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 11,793,000
Данък върху доходите на физически лица01-00250,000
  патентен данък01-03250,000
Имуществени данъци13-0011,540,000
  данък върху недвижими имоти13-013,500,000
  данък върху наследствата13-02 
  данък върху превозните средства13-035,500,000
  данък при придоб.на имущ.по дар.и възм.начин13-042,500,000
  туристически данък13-0840,000
  Други данъци20-003,000
ІІ. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 21,207,000
Приходи и доходи от собственост24-001,311,000
  нетни приходи от прод.на усл.,стоки и продук. 24-04450,000
  приходи от наеми на имущества24-05800,000
  приходи от наеми на земя24-0660,000
  приходи от дивиденти24-07 
  приходи от лихви по текущи сметки24-081,000
  приходи от лихви от депозити 24-09 
Общински такси27-0015,316,000
  за ползв.на детски градини27-01500,000
  за ползване на детски ясли и др. по здравеоп.27-02 
  за ползване на домаш.соц.патронаж и други27-04400,000
  за ползване на пазари, тържища и др.27-051,500,000
  за битови отпадъци27-0711,800,000
  за ползване на общижития и др.по образов.27-0830,000
  за добив на кариерни материали27-09 
  за технически услуги27-10500,000
  за административни услуги27-11300,000
  за гробни места27-1585,000
  такса кучета27-171,000
  други местни такси27-29200,000
Глоби, санкции и наказателни лихви28-001,500,000
Други неданъчни приходи36-00500,000
Събран и внесен ДДС и др.данъци (нето)37-00-500,000
  Събран и внесен ДДС (нето)37-01-400,000
  Събран и внесен данък по ЗКПО (нето)37-02-100,000
  Събрани и внесени др.дан.и такси (нето)37-09 
Приходи от продажба на държ.и общин.имущ.40-002,600,000
  приходи от продажби на сгради40-221,000,000
  постъпления от продажба на НДА40-3020,000
  приходи от продажби на земя40-401,580,000
Приходи от концесии41-00380,000
Помощи, дарения и др.безвъзмездни суми 45-00100,000
Дарения от чужбина46-00 
ВСИЧКО ПРИХОДИ (І + ІІ) 33,000,000
№ по редПОКАЗАТЕЛИПараграф                                        План 2021 г. 
ОбщоДържавниДържавниОбщински
дейностидейности,дейности
 дофин. с 
 общински 
 приходи 
 ВСИЧКО РАЗХОДИ 105 730 25072 575 211 620 00032 535 039
1ОБЩИНИ И КМЕТСТВА 7 505 2824 233 282 450 0002 822 000
 възнаграждения и осигуровки01,02,054 683 2824 233 282 450 000 
 издръжка10-00,462 772 000  2 772 000
 помощи по реш. на Об.съвет42 50 000   50 000
 капиталови разходи§51-§55  0   
2ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  640 000  0  0 640 000
 възнаграждения и осигуровки02,05 600 000   600 000
 издръжка10 40 000   40 000
3ОТБРАНА И СИГУРНОСТ  721 692 721 692  0  0
 възнаграждения и осигуровки01,02,05 320 000 320 000  
 издръжка10-00 401 692 401 692  
4ОБРАЗОВАНИЕ 53 780 28652 007 286 140 0001 633 000
 възнаграждения и осигуровки01,02,0542 588 56342 398 563  190 000
 издръжка10-009 679 5698 096 569 140 0001 443 000
 стипендии40 327 220 327 220  
 субсидии частна детска градина43-01 31 175 31 175  
 капиталови разходи§51-§551 153 7591 153 759  
5ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 4 195 0114 195 011  0  0
 възнаграждения и осигуровки01,02,051 314 0001 314 000  
 издръжка10-002 881 0112 881 011  
 субсидия43  0   
6СОЦИАЛНИ ГРИЖИ 10 004 3388 745 338  01 259 000
 възнаграждения и осигуровки01,02,052 975 2852 969 285  6 000
 издръжка10-006 977 6805 730 680 1 247 000
 стипендии40 6 000   6 000
 др.текущи  трансф. за домакинство42 45 373 45 373  
 капиталови разходи§51-§55  0   
7ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ 6 285 809  0 30 0006 255 809
 възнаграждения и осигуровки02,05 253 000  3 000 250 000
 издръжка10-00 777 000  27 000 750 000
 субсидии на спортни клубове45-002 000 000  2 000 000
 капиталови разходи§51-§553 255 809  3 255 809
8КУЛТУРА 4 839 2912 500 291  02 339 000
 възнаграждения и осигуровки01,02,053 126 5001 258 500 1 868 000
 издръжка10-00 829 807 359 807  470 000
 обезщетения по реш.на Об.с.42 1 000   1 000
 субсидия на читалища45 872 784 872 784  
 капиталови разходи§51-§55 9 200 9 200  
9БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОК.СРЕДА 15 108 103  0  015 108 103
 възнаграждения и осигуровки01,02,051 883 000  1 883 000
 издръжка10-0013 091 200  13 091 200
 капиталови разходи§51-§55 133 903   133 903
10ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ 1 241 097 172 311  01 068 786
 други възнаграждения и осигуровки02,05  0   
 издръжка10-00 591 097 172 311  418 786
 субсидии43-00 650 000   650 000
 капиталови разходи§51-§55  0   
11ДР.ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА 1 105 000  0  01 105 000
 възнаграждения и осигуровки01,02,05 885 000   885 000
 издръжка10-00 220 000   220 000
13ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ И ДР. 22-,29 289 341   289 341
14Др. некласифицирани р-ди  15 000   15 000
 издръжка10-00 15 000  15000
       
       
Разходи, в т.ч.:105 730 25072 575 211 620 00032 535 039
Възнаграждения и осигуровки01,02,0558 628 63052 493 630 453 0005 682 000
Издръжка10-00,4638 276 05617 642 070 167 00020 466 986
Стипендии40-00 333 220 327 220  0 6 000
Помощи42-00 96 373 45 373  0 51 000
Субсидии43-453 553 959 903 959  02 650 000
Капиталови разходи51,52,53,544 552 6711 162 959  03 389 712
Лихви 22,29 289 341  0  0 289 341

Евтим Янев запита кмета защо не е теглен кредитът от 2.2 млн. лв., който беше гласуван в края на миналата година от Общинския съвет.

„Решихме, че не е добре да поемем нов дълг, чисто счетоводно. Това, което ви споделих преди малко – да преструктурираме кредита и ще разплатим тези средства, но голяма част от парите са издължени, около 1.9 млн. от държавната субсидия. Считам, че сега започва бюджетната година и ще си изплатим задълженията.“ – поясни кметът Тодор Попов.

Янев изрази съмнения, че ще бъдат събрани всички заложени в бюджета вземания на общината. Но кметът Тодор Попов изрази мнение, че предварително не бихме могли да бъдем сигурни, какво ще влезе в общинската хазна, но за сметка на това през тази година ще получим много повече средства за инфраструктурни проекти и саниране.

„Прогнозите за ръста на икономиката през тази година са добри и това ме кара да мисля, че положението ще се подобрява. Ние ще имаме два милиона повече във връзка с корекциите на стойността на данъците. Изпълнението на бюджета ще бъде по-добро от миналогодишното, надяваме се да не се повтарят вълните на коронавирус, надяваме се до лятото пандемията да бъде овладяна. Счетоводно влачим едни пет милиона от години и се надявам, че до края на годината и с това ще бъдем нула на нула. Ако положим усилия, аз считам, че ще се справим. „

Общинският съветник Благо Солов се поинтересува каква ще бъде лихвата по преструктурирания кредит, за когото спомена кметът Тодор Попов. От отговора на градоначалника стана ясно, че в момента общината плаща лихва от 2 до 2.3 процента, но ще се търсят по-ниски нива, от обяснението стана ясно и това, че към момента не може да се говори в конкретика, тъй като все още не са водени конструктивни разговори с банки. „Казах, че това е една възможност и когато бъда готов ще ви внеса материала и ще разберете“, завърши Попов.

Имаше питания и от общинските съветници Димитър Петков, както и Иван Панайотов. Личното си мнение прочетоха и Лиляна Присадникова, и Илия Джамбазов.

Бюджетът беше гласуван поименно, като той получи одобрението на 29 души, десет бяха против, а останалите въздържали се. 36 съветника се явиха на старта на редовното заседание на Общинския съвет днес в Пазарджик. То продължава и в момента.