С Решение на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.  е одобрено проектно предложение на Община Пещера за финансиране по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”.

Целта е осигуряване на подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи на възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във  връзка с разпространението на COVID – 19.

Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проект „Патронажна грижа + в община Пещера“ е в размер на 209 999,18 лева, в това число средства от ЕСФ – 209 999,18 лева.

Проектът ще се изпълнява 13 месеца.