През четвъртото тримесечие на 2020 г. местните администрации на територията на област Пазарджик са издали разрешителни за строеж на 66 жилищни сгради със 140 жилища в тях и 16 443 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 3 административни сгради/офиси с 239 кв. м РЗП и на 37 други сгради с 12 469 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са по-малко с 33.3%, жилищата в тях – с 30.3%, а общата им застроена площ – с 33.8%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 11.9%, а тяхната РЗП – с 0.1%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 10.0%, жилищата в тях – със 75.0%, а разгънатата им застроена площ – с 23.2%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради намаляват с 9.8%, както и  разгънатата им застроена площ – с 46.3%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 230, Пловдив – 222, Варна – 169, Бургас – 125, и София – 123. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите Пловдив – 3 624, София (столица) – 3 413, Варна – 604, Бургас – 496, и Благоевград – 300.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. в област Пазарджик е започнал строежът на 39 жилищни сгради със 112 жилища в тях и с 12 678 кв. м обща застроена площ и на 27 други сгради с 6 170 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 53.0%, жилищата в тях  с 38.1%, а разгънатата им застроена площ – с 45.9%. Намаляват и започнатите други сгради с 28.9%, както и  общата им застроена площ  – с 20.6%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличава с 69.6%, жилищата в тях – със 166.7%, а разгънатата им застроена площ – със 113.1%. Започнал е строежа на 18.2% по-малко други видове сгради, както и общата им застроена площ намалява с 62.5%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 174 жилищни и 64 други сгради; София (столица) – 134 жилищни, 4 административни и 22 други сгради; Варна – 125 жилищни и 21 други сгради; Бургас – 105 жилищни и 21 други сгради; София – 84 жилищни и 30 други сгради.