Г-н Боян Магдалинчев връчи „Личен почетен знак-първа степен златен“ на наследниците на удостоения посмъртно с отличието съдия Веселин Ангелов Петричев.

Представляващият ВСС от името на колегите си и лично от свое име изрази благодарност за приноса на г-н Петричев към съдебната власт и поясни, че наградата е „знак на признателност и уважение“.

Церемонията се състоя в Съдебната палата на Районен съд – Велинград. Присъстваха още Председателят на Окръжен съд – Пазарджик Елеонора Серафимова, административният ръководител на Районен съд – Велинград Лилия Терзиева – Владимирова, районни съдии.

 Отличието е присъдено за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните си задължения и високи нравствени качества.

Съдия Веселин Петричев има над 27 години юридически стаж в съдебната система. Заемал е длъжността „съдия“ в Районен съд – Велинград – 9 години,  длъжността  „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Велинград“ – 13 години и длъжността „съдия“ в Окръжен съд – Пазарджик – 2 години.

dav

В периода от 20.10.2004 г. до 20.03.2018 г. като административен ръководител успя да създаде оптимална организация на работа и много добър микроклимат в Районен съд – Велинград. Винаги се е отличавал с умението си за вземане на най-рационалните и ефективни управленски решения. Със задълбочените си теоретични познания, както и с професионалната си компетентност и квалификация, съдия Веселин Петричев е дал своя принос за издигане авторитета на правораздавателната система.

dav

Като доказан професионалист, независим и справедлив съдия,   като добронамерен и толерантен човек,  винаги  се е ползвал с огромно уважение сред колегите си и съдебните служители.

С достойното си професионално поведение и компетентност, с целенасоченост в изпълнение на служебните си задължения, съдия Веселин Петричев, безспорно допринесе за укрепване авторитета на  правосъдната система.