Окръжен съд – Пазарджик организира конкурс за ученическо есе на тема „Стремежът ни към справедливост“, който е част от инициативата „Дни на отворени врати в съдебната власт”.

В конкурса могат да участват учениците от VIII-ми до ХІІ-ти клас от училищата в гр. Пазарджик.

Целта на инициативата е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт.

Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 09.04.2021 г. по електронната поща на Окръжен съд – Пазарджик pr@court-pz.info.

Всяко есе трябва да съдържа следната информация:

 • име, презиме и фамилия на участника;
 • област, община, населено място, пълно наименование на училището, клас;
 • телефонен номер на участника;
 • електронен адрес на участника.

Всеки участник има право да изготви едно есе.

Конкурсните работи да отговарят на следните изисквания:

 • Формат: DOC или DOCX на Microsoft Word;
 • Обем: до три печатни страници формат А4;
 • Разредка на редове и абзаци: 1,5;
 • Подравняване: двустранно;
 • Шрифт: Times New Roman;
 • Размер на шрифта: 12;

Критерии:

 • Демонстриране на познания за съдебната власт;
 • Теза, съответстваща на формулираната тема;
 • Оригиналност и творчески подход;
 • Недвусмислено изразяване на лична позиция;
 • Удачно подбрани аргументи;
 • Използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане на убедителност и въздействие;
 • Спазване на езиковите норми.

Обявяването на победителите и връчването на наградите – I-во място – парична награда в размер на 100 лв., II-ро място – парична награда в размер на 50 лв., III-то място – предметна награда, ще се проведе в Деня на Българската Конституция – 16 април. Отличените есета ще бъдат публикувани на интернет сайта на Окръжен съд – Пазарджик.