Днес в Пещера стартира изпълнението на строителството в изпълнение на  административен договор за безвъзмездна  финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0148-C01/21.05.2021 г. за проект „Реконструкция на ул. „Георги Кьосеиванов“ и ул. „Иван Вазов“ от о.т. 313 до о.т. 338 и на ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т. 312“, с обща дължина 1206,42 м. 

Първата копка направи Йордан Младенов- кмет на община Пещера в присъствието на зам.-кметовете си, секретаря на Общината, представители на фирмите по надзора и строителството.

Реконструкцията и рехабилитацията се финансират от Държавен фонд „Земеделие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Общата стойност на инвестиционния проект е 1 001 904,07 лв. и представлява максимален размер на безвъзмездната финансова помощ. Срокът за изпълнение на проекта е до 21.05. 2022 г.

С реализацията на проектното предложение ще се подобрят транспортно-експлоатационните качества на пътните настилки и тротоарните площи по уличната мрежа на града, вследствие на което ще се осигури по- добро качество на живот на жителите,  възможности за развитие на туризъм, привличане на инвеститорския интерес, директна транспортна свързаност, цялостен физически облик на населеното място