По време на днешното заседание на Общинския съвет в Пазарджик бе прието предложението кмета Тодор Попов, представено от Димитрия Церова – за подаването на проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ за възрастни хора и лица с увреждания по ОП „РЧР 2014-2020” за предоставяне на мобилни интегрирани здравно–социални услуги по проект „Патронажна грижа + в община Пазарджик“.   

С проектното предложение „Патронажна грижа+ в Община Пазарджик“ се цели да се осигури  подкрепа на 213 лица,  чрез предоставяне на мобилни интегрирани здравно–социални услуги, психологическа подкрепа и консултиране в домашна среда, за възрастни хора и лица с увреждания. Услугата ще се предоставя 12 месеца, за едно лице не повече от 2 часа на ден.

Проектът ще се финансира изцяло, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“

По проекта не се предвижда начисляване и събиране на потребителска такса. Общинският съвет – Пазарджик реши да подаде проектно предложение „Патронажна грижа + в община Пазарджик“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“ като кандидат по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ за възрастни хора и лица с увреждания.

Съветниците дадоха съгласие по проект „Патронажна грижа + в община Пазарджик” да не се начисляват и събират потребителски такси от потребителите на мобилните интегрирани здравно-социални услуги, психологическа подкрепа и консултиране.

Съветниците упълномощиха кмета на Община Пазарджик Тодор Попов да възложи изпълнението и реализирането на дейностите по проектно предложение „Пазарджик грижа + в община Пазарджик”, включително неговото техническо и финансово изпълнение, на Дирекция „Социални дейности“ в Община Пазарджик.