С тридесет и три гласа „За“ бе приета трета точка от дневния ред на днешното заседание на ОбС. Тя касае разрешението на съветниците средствата от отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците да се разходват за обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско депо за неопасни отпадъци и на депа за строителни отпадъци.

Зам.-кметът Петър Петров бе докладчик по втората точка от дневния ред, той заяви, че сумите са законово определени и се ползват само за управление на отпадъците, дейността на сепариращата инсталация и за дейности по репатрирането.

„Смятам, че е нужно да обясня това, че става дума за средства, които се намират в сметката на РИОСВ, това са наши пари, условно казано на общините. Сега държавата ни разреши да ги ползваме, имаме решение за това и от Националното сдружение на общините.“ – заяви кметът Тодор Попов.

„Точната сумата ще стане ясна по време на актуализацията на бюджета, ще направим прогноза, какво ще ни трябва през тази година и ще ви уведомим“ – поясни и кметът Тодор Попов в отговор на въпрос на съветника от ГЕРБ – Евтим Янев. Той се поинтересува също и кога ще имаме регионално сметище за строителни отпадъци.

„Две неща, искам да кажа.“ – заяви кметът Тодор Попов. „Водим разговори да се направи една такава площадка от частен инвеститор, който ще вземе машина за трошене за своя сметка, за да не се откарват строителни отпадъци на нашето сметище. В средносрочен план ще имаме проекта за втора инсталация и смятам, там да направим една открита процедура за конкурс и ще потърсим инвеститор, който да я направи, а ние ще участваме с терена.

За да правиш публично – частно партньорство трябва да се направи конкурс, ние ще внесем своите условия и се надявам до есента да имаме партньор и той да направи „втората клетка“, която да не бъде изградена с наши средства. Ние имаме интерес да си направим план за предстоящите харчове.“ – каза още Тодор Попов.

„Ще имаме пролетно обезпаразитяване, като цяло сме добре, защото по статистика, по отношение на пандемията, след направените ваксини през есента да имаме по-малко новозаразени. В общината и областта.“ – допълни градоначалникът.

„Детайлно ще представим на полугодието, за каква точно сума става дума. При всички положения ще внесем и за догодина. За един два месеца, на парче не можем да работим. Наличието на отпадъци е различно през различните месеци, през пролетта тонажът ще е по-висок, както и през есента, но лятото вероятно ще е по-спокойно. Трябва да мине определен период, за да можем да направим сметка за дейностите и да стъпим на някаква статистика. Тук става дума за принципно решение, което трябва да вземем в момента. Тези средства са само за обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско депо за неопасни отпадъци и на депа за строителни отпадъци.“

Ето и кои са дейностите, свързани с управление на отпадъците в Община Пазарджик:

  • проектиране, включително прединвестиционни проучвания, финансови и икономически анализи, морфологични анализи на отпадъците и изграждане на нови съоръжения за оползотворяване/рециклиране на битови и строителни отпадъци, в т.ч. инсталации за сепариране, инсталации за компостиране, инсталации за анаеробно разграждане, площадки за безвъзмездно предаване на разделно събирани отпадъци от домакинствата, както и дейностите, свързани с авторски, строителен надзор и инвеститорски контрол на същите;
  • осигуряване на други съоръжения и инсталации, необходими за изпълнение на изискванията на ЗУО и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и за извършването на последващи разходи, свързани с изградените съоръжения и инсталации за оползотворяване, в т.ч. рециклиране на битови отпадъци;
  • осигуряване на собствен принос при финансиране на проекти за управление на отпадъците със средства от Оперативна програма „Околна среда“, Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда и други публични източници;
  • осигуряване на информация на обществеността за дейности по управление на отпадъците на територията на региона/общината, свързани с предотвратяване образуването на отпадъците, подготовка за повторна употреба и постигане на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО съгласно мерките, заложени в програмата за управление на отпадъците; разходите за осигуряване на информация не трябва да надвишават 7 % от годишно натрупаните отчисления за съответната година;
  • предварително третиране и оползотворяване на битови отпадъци, в т.ч. рециклиране;
  • програми за управление на отпадъците;