Eдна от стратегическите цели в програмата за управление на Община Пещера в мандат 2019-2023 г. на кмета Йордан Младенов е изцяло освобождаване от такси за детска ясла и детска градина на родителите на децата.

С измененията в Закона за предучилищно и училищно образование е възможно дофинансиране на дейностите за хранене в задължителното предучилищно образование.

Използвайки всички възможности, които разрешава Закона, кмета на Общината  предлага изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните цени и услугите на територията на община Пещера в  Раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, лагери и социални услуги, финансирани от общинския бюджет“.

Към момента детските градини се посещават от 500 деца на възраст от 2 до 6 години. Родителите на 111 деца заплащат 50 % от пълната такса, която е в размер на 40 лв. месечно. За 389 деца, родителите заплащат пълен размер на таксата.

Предложението на Кмета е свързано с освобождаване от такса на родителите на  253 деца – 65 деца от 2 до 4-годишна възраст и 188 деца в задължителна предучилищна възраст.

Основната цел е осигуряване на равен достъп до качествено образование за всички деца независимо от финансовите възможности на техните родители.

Във връзка с подпомагането на родителите на децата при заплащане на такси за детски градини, градоначалникът формира специална комисия. Преди да бъде изработен проекта за изменение и допълнение на местната нормативна уредба, Младенов инициира среща с директорите на детските градини.

На срещата бяха обсъдени средната посещаемост на децата по възрастови групи  и критериите, по които ще бъдат премахнати таксите на 50% от децата, посещаващи детските градини.

Идеята на кмета Йордан Младенов е да бъдат обхванати всички деца в общината в образователна система, както и облекчаване на финансовите тежести на младите семейства по отглеждане и възпитание на децата, с цел увеличаване на раждаемостта и задържане на младите хора в общината.

Проектът за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера е публикуван на интернет страницата на Община Пещера –   https://www.peshtera.bg. Гражданите могат да подават мнения и предложенията си в Центъра за административно обслужване на Община Пещера на ул. „Дойранска епопея“ №17.