гр. Панагюрище

 

ПРОДАВА СЛЕДНОТО УПОТРЕБЯВАНО ОБОРУДВАНЕ:

 

 

№ по ред

Марка / Вид оборудване Година на въвеждане в експлоатация Пробег/

отработени часове

Мин. цена

в лв. без ДДС

1. Багер Либхер  902А №1 с.№ 356/2663 1994 24 697 mh 24 010
2. Багер Либхер  902А №2 с.№357/2662 1994 23 796 mh 18 620

 

Продажбите ще се извършват чрез набиране на оферти при посочените начални минимални  цени.

Офертите се подават в срок до 20.06.2021 г. по един от следните два начина:

  • Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“ с надпис: „Оферта за избор на купувач на …………………………………………“

/да се посочи конкретно за кое оборудване/

със забележка „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия

  • Изпратени на e-mail: pbox@asarel.com лично на вниманието на Директор „Одит и контрол“.

За оглед на активите и допълнителна информация – всеки работен ден от 9,00 до 15,00 часа на тел. 0357/ 60 435 и 60 424.