От 2019г. Професионална гимназия по химични и хранителни технологии гр.Пазарджик е партньор на Младежка фондация „Арете“ – България в проект “Първи стъпки за професионално развитие” №2017-1-027, #EEANorwayGrants, който цели за повиши образователните възможности и готовността на младежи от уязвими общности между 15 и 29 години за пазара на труда и по-лесното намиране на работа.

Кандидат – гимназистите, бъдещи възпитаници на ПГХХТ ще могат да участват в проекта през  2021/22 учебна година като работят с ментор и участват в обучения за  повишаване на мотивацията и самооценката; изграждане на позитивна визия за бъдещето и  личностно развитие; кариерно ориентиране,  развитие на умения – комуникативни и социални умения, работа в екип, решаване на конфликти, умения за търсене на работа; консултиране и подкрепа за задържане и/ или връщане в образователната система.

В допълнение, на част от младежите може да бъде оказано съдействие за:

  • Езиково обучение;
  • IT обучение;
  • Посещения при работодатели;
  • Срещи с младежи намерили трудова реализация.

Проект „Първи стъпки за професионално развитие“ №2017-1-027 е финансиран от страните донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, в рамките на Фонд за младежка заетост по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвегия (EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment), а основната му цел е да подобри образователния статус и да подпомогне достъпа на млади хора от уязвими групи до пазара на труда в Република България като с това допринесе за подобряване на икономическата им независимост и професионална реализация. https://eeagrants.org/topics-programmes/fund-youth-employment