Община Пазарджик ще кандидатства с проектно предложение „Изграждане на детски кът в с. Мало Конаре, община Пазарджик ”, по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство. Това стана ясно днес по време на редовното заседание на Общинския съвет в Пазарджик.

Общинскят съвет даде съгласие кметът Тодор Попов да вземе всички необходими мерки и решения в границите на своите правомощия, относно подготовка и комплектоване на проектното предложение, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.

Той се задължи да осигури устойчивост на резултатите от изпълнението на проекта, в случай че той получи финансиране, за период не по-малък от 5 години, считано от датата на извършване на окончателното плащане, бенефициентът е длъжен да използва придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение; не прехвърля правото на собственост и/или преотстъпва правото на ползване върху активите, предмет на подпомагане, под каквато и да е форма с изключение на случаите, когато това се изисква по закон; не прекратява/премества подпомогнатата дейност.

Проектното предложение предвижда изграждане на детски кът/площадка за игра в паркова среда в с. Мало Конаре. Площадката ще бъде съобразена с изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра и ще бъде сертифицирана. Предвижда се поставянето на настилка, ограждане, поставяне на детски съоръжения за игра, пейки и кошче. Стойността на проекта ще е до 40000 лева.

В пакета от документи, които трябва да се предоставят при кандидатстване е Решение на Общински съвет – Пазарджик, с което се дава съгласие Община Пазарджик да кандидатства с проектно предложение, поради което на Вашето внимание е и настоящото Предложение и проект за Решение.