Кметът на Община Пазарджик бе упълномощен от градския парламент да бъде представител в Общото събрание на акционерите на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД, което ще се проведе на 15.06.2021 г. Това бе първата точка от провелото се днес заседание на ОбС – Пазарджик.

Общото събрание ще приеме отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020 г. и на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. Очаква се събранието да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020 г. , както и да назначи дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г.

Общото събрание ще разпредели финансовия резултат за 2020 г., както следва: Годишна печалба в размер на 294 117.88 лева, на основание чл. 41, ал. 1 от Устава след облагането и с данъци, да се отнесе за покриване на загуби минали години, поради което дружеството не разпределя печалба.

Общото събрание на дружеството ще определи месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на минималния осигурителен доход за съответната година, съгласно ЗБДОО.

Към 31.12.2020 г. капиталът на дружеството е в размер на 4 778 740 лв., разпределен в 4 778 740 броя обикновени поименни акции, всяка с право на глас, с номинална стойност от  1 лев.

На 30.06.2020 г. Общото събрание на акционерите на Тролейбусен транспорт- Пазарджик АД  взе решение за промяна в състава на Съвета на директорите, предвид настъпила смърт на член на Съвета на директорите и с оглед разпоредбата на чл. 37, ал. 1 от Устава на Дружеството.

Общото събрание на акционерите взема решение за заличаване в Търговския регистър на починалия член на Съвета на директорите Георги Христов Попов, като избира нов член Мария Петрова Попова и определя нов петгодишен мандат за Съвета на директорите до 03.06.2025 г.

Членовете имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на управление, и представителството на някои от тях.