Общинските съветници дадоха своето съгласие Община Пазарджик да кандидатства с проектно предложение „Обновяване на сградата на читалище „Просвета-1947“ в с. Мирянци, община Пазарджик ”, по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство, Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.047 МИРГ Пазарджик, Мярка: 2.2. „Разнообразяване към дейности извън секторите Рибарство и аквакултури“.

„Това е само съгласие за кандидатстване по тези проекти, които предвиждат финансиране до 50 000 лв. за малки проекти в селските райони“, подчерта кметът Тодор Попов. „Според мен имаме шанс и трябва да подкрепим проектите на селата.“ – добави той. „Не ми е ясно защо точно по тази програма се правят подобни проекти, но след като имаме възможност, смятам, че можем и трябва да се опитаме да спечелим проектите и за Мало Конаре, и за Мирянци.“