Кметът Тодор Попов е внесъл предложение в деловодството на Общински съвет – Пазарджик относно обновяването на зала „Археология“ на Регионалния исторически музей в Пазарджик, става ясно от внесените за разглеждане в комисии предложения за предстоящото на 28-и юни редовно заседание на местния парламент.

Във връзка с Процедура за подбор на проектни предложения по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ съгласно Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2021 г., Регионален исторически музей – Пазарджик възнамерява да кандидатства с проектно предложение „Ревитализиране на пространството и обновяване на експозицията в зала „Археология“ на Регионален исторически музей – Пазарджик“.

В пакета от документи, които трябва да се предоставят при кандидатстване е Решение на Общински съвет – Пазарджик, с което се дава съгласие за кандидатства с проектно предложение, поради което на Вашето внимание е и настоящото Предложение и проект за Решение.

Регионален исторически музей – Пазарджик е допустим бенефициент по Програмата, като може да кандидатства с проектно предложение на стойност до 400 000 евро. Максималният срок за изпълнение на проекта не може да надвишава 24 месеца, като дейностите му трябва да бъдат приключени най-късно до 30.04.2024 г.

Проектното предложение предвижда създаването на нова експозиция в зала „Археология“ на Регионален исторически музей – Пазарджик на площ от 350 кв. м., съобразено с всички стандарти и изисквания за представяне на културното наследство пред публика.

Сега действащата археологическа експозиция е създадена през 1980 г. с откриване на новопостроената музейна сграда. Морално и физически остаряла, създадена в рамките на познатите за онова време традиционни виждания за музейно представяне, 40 години експозицията не е променяна и обогатявана.

Натрупването на нов материал от археологическите проучвания, които се провеждат на територията на област Пазарджик, представянето им в светлината на актуалните проучвания и съвременната музеология налага създаването на нова археологическа експозиция в музея. В резултат на събирателска, дарителска и теренно-изследователска дейност, днес във фонда на РИМ – Пазарджик се съхраняват над 26 000 археологически движими културни ценности от различни исторически периоди – Праистория, Античност и Средновековие.

Във връзка с изпълнението на поставените цели се предвиждат следните основни дейности:

Първият етап включва изнасяне на движимите културни ценности във фондохранилището на музея, освобождаване на залата от старите и амортизирани витрини и подготовката ѝ за строително-ремонтни дейности.

Вторият етап от проекта включва монтажни и ремонтни дейности, както следва:

 • Доставка и монтаж на климатично-вентилационна система, която ще осигурява свеж, пречистен въздух в помещението и с помощта на която ще бъде осигурено поддържане и контрол на съответните температурни и влажностни режими, необходими за съхранението на експонираните културни ценности, както и на количеството свеж въздух в помещението.
 • Изграждане на парапет – детайли и конструкция. В едната си част експозиционната площ разполага с висок таван, който създава предпоставка за „разчупване“ на пространството чрез двустепенно оформление и обособяване на няколко функционални зони върху малка площ на частично изградено второ ниво. Второто ниво ще допринесе освен за по-атрактивна визия на залата, също и за максимално използване на височината и по-ефективно разпределение на зони, в които ще бъдат експонирани движими културни ценности, интерактивни пространства и място за отдих.
 • Нанасяне на шпакловка по стените и други покрития и облицовки, съобразно изготвения проект за художествено-пространствено оформление на залата.
 • Затваряне на отвори (прозорци), несъвместими с експозицията – в част от експозиционното пространство съществуват прозорци, които е необходимо да бъдат изолирани – от една страна заради сигурността на експонираните културни ценности и от друга – заради влиянието на естествената дневна светлина, която би осветявала експозицията.
 • Демонтиране на старите осветителни тела, подготовка и изграждане на нов таван, съобразно изготвения проект за художествено-пространствено оформление на залата.
 • Монтиране на осветление, съобразено с изготвения проект за художествено-пространствено оформление. Изработка на ел. проект за художествено осветление, съобразен с изискванията за съхранение на експонатите. Художественото осветление изгражда зрителен комфорт на посетителите, създава подходяща атмосфера, подпомага възприемането на експонатите, информационните текстове и цялостното пространство. Общото осветление осигурява цялостно равномерно осветяване на помещенията и изложбените щандове.
 • Подготовка на пода и полагане на настилка, съобразно изготвения проект за художествено-пространствено оформление.
 • Поставяне на метални огнеупорни врати с пожароустойчивост от 60 минути.

Третият етап от проекта за модернизиране на залата включва осигуряване на необходимото оборудване, както следва:

 • Музейно оборудване – проектиране, изработване и доставка на експозиционна мебел, съобразена с потребностите на изложбата – дейността включва проектиране на витрини, стелажи и постаменти, предназначени за аранжиране на експонатите в различните експозиционни площи, съобразени с пространството и мястото, на което ще бъдат ситуирани. Проектиране на витрини и витринни пространства – витрини-ниши и свободно стоящи (пристенни, островни и витрини маси), бронирани витрини, както и витрини на акцентиращ принцип, експониращи и съхраняващи движимото културно наследство – конструкция, избор на материали, щадящи експонатите, система на заключване, вътрешно витринно осветление, реквизит за аранжиране и система за изписване на информацията (анотации). Проектиране на модулни елементи за открито излагане на едрогабаритни експонати, съобразени с тежестта им, детайли от метална конструкция за укрепването им.
 • Проектиране, изработване и позициониране на възстановки, показващи бита от съответната епоха – важен елемент за потапяне в духа на епохата е изграждането на специални места, където с помощта на сценографски похвати ще се оформят пространства, които директно пресъздават исторически сцени.
 • Доставка и монтаж на аудио-визуални техники и интерактивни приложения – информационен терминал – тъчскрийн, лед дисплей, проектори, монитори, аудиосистеми (звуков душ), аудио-визуални приложения, които възпроизвеждат различен тип съдържание, доразвиващо детайли и теми, предлагащи различна визия на традиционния музей.

Бъдещето на експозициите е неизбежно свързано и с навлизането на новите технологии в тях. Те се внедряват почти навсякъде в художествено-пространствената им част. Използването на холограми, интерактивни LED стени, интерактивни тъчскрийн дисплей с 3D графики и обекти, 3D холограмни проектори и т.н. ще изградят силно емоционална и вълнуваща среда, пресъздавайки реалистични обекти, събития и ситуации.

Необходимостта от създаване на нова експозиция в зала „Археология“, освен че настоящата е морално и физически остаряла, е провокирана от новата роля на музеите през 21-ви век, които се превръщат в културни обекти, търсещи активна провокация на мисълта и внедряване на интерактивни технологии, чрез които ще се изгради силно емоционална и вълнуваща среда, пресъздавайки реалистични обекти, събития и ситуации.

ЗАЛА „АРХЕОЛОГИЯ“

В постоянната експозиция на отдел „Археология“ посетителите могат да видят разнообразни образци на материалната и духовна култура на Пазарджик и региона.
В частта, обособена за праисторическата епоха, е представена материалната и духовна култура на обитателите на региона от старокаменната до ранножелязната епоха. Най-ранните експонирани материали са кремъчни оръдия на труда от средния палеолит. По-високо развитите общества на древните земеделци от неолита са представени чрез съдове, каменни и костени сечива, накити и култови предмети, открити при археологически проучвания на неолитните селища до град Ракитово, селата Капитан Димитриево и Калугерово.


Интересен за посетителя е интериорът на неолитно жилище, изграден от оригинални материали.
Централно място в експозицията е отредено на археологическите проучвания на селищната могила до с. Юнаците – определена от специалистите като най-ранния град в Европа, възникнал на това място още през 4700-4600 г. пр. Хр. Представена е колекция от оръдия на труда, култова пластика и керамични съдове от халколита и бронзовата епоха, като особено място заемат остродънните чаши „тип Юнаците“.


Средновековната част на зала „Археология“ представя историческото развитие на територията на днешна Пазарджишка област от образуването на Първата българска държава до XV век. Експонирани са керамични съдове, земеделски сечива, оръжия и накити от значими археологически обекти: некропола в с. Ковачево, крепостта Цепина до с. Дорково и средновековния храм „Св. Димитър“ в с. Паталеница. Показани са и находки, свързани с Кръстоносните походи.


Основан в края на XIV в., Пазарджик се разраства и укрепва като важно търговско и занаятчийско средище в пределите на Османската империя. Елегантният макет на Куршум хан и художествените платна в залата илюстрират големи обществени сгради и допълват атмосферата на града като търговски и духовен център. Чрез образци на хладно и огнестрелно оръжие е проследена и темата за хайдутството в региона, изразяваща стремежа на населението да се противопостави на османския поробител.