Общинските съветници днес взеха решение за учредяването на безвъзмездно право на ползване за срок от десет години на „Сдружение за психосоциална рехабилитация и ресоциализация – „НОВА 2010”, представлявано от председателя на УС – Веселина Терзова, върху част от 2-рия етаж, в сградата на Държавната психиатрична болница, на ул. „Болнична“ 28.

Предназначението, за което ще се ползва имотът е за Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства. Сдружението ще заплаща всички данъци, такси и консумативи за ползвания имот.

„Сдружение за психосоциална рехабилитация и ресоциализация – „НОВА 2010”– гр. Пазарджик, е неправителствена, доброволческа, автономна организация, която има за цел да създава пълноценна материално–техническа база за провеждане на ефективен лечебен процес, за личностна изява и активност на психиатрични пациенти. Осигуряване на терапевтична среда, която да гарантира условия за редуциране на стреса и подкрепа на лицата, страдащи от психични разстройства, за намаляване вероятността от рецидив, да улесни адаптацията към живот в общността и да помага поддържане на ремисията. Поддържане или подобряване на нивото на функциониране на пациентите и на качеството им на живот. Подпомагане на създаването в гр. Пазарджик на съвременна социална структура за подготовка на пациентите за самостоятелна изява и адаптация в обществото.

Сдружението е регистрирано в обществено полезна дейност по Закона за юридическите лица с нестопанска цел през 2010 г. с Решение №83/21.04.2010 г. и вписано изменение с Решение №84/23.09.2014 на Окръжен съд, гр. Пазарджик и притежава Удостоверение № 021/29.06.2010 г., издадено от Министерството на правосъдието.

Сдружението притежава Удостоверение за регистрация №00871-0004 – Заповед №РД1-161/25.04.2018 г. за предоставяне на социални услуги – Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с психични разстройства”, издадено от Агенция за социално подпомагане.

В горепосочения имот „СПРР – „НОВА 2010”, гр. Пазарджик, управлява социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психически разстройства В центъра са настанени 15 потребители на които се осигурява качество на живот и се гарантира благосъстоянието и недопускането на социално изключване.