Община Брацигово обяви конкурс за избор на директор на градския Исторически музей, от бъдещият шеф се изисква да осъществява организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея, като договорът е със срок от пет години. 

І. Изисквания за длъжността:

 Минимални изисквания:

Образование – висше; образователно-квалификационна степен „магистър“

Професионално направление – история и археология, социология, антропология и науки за културата

Професионален опит 3 години  в съответното професионално направление;

Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.

 Като предимство се счита:

Присъдени научни степени.

Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство.

Участие в разработването и реализацията на програми и проекти

Чуждоезикова подготовка

Компютърна грамотност

 

ІІ. Начин на провеждане на конкурса:

Защита на концепция за дейността и развитието на „Градски исторически музей гр.Брацигово“ за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.

Събеседване.

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

Заявление за участие

Документ за самоличност (необходим само за идентификация, като се връща веднага).

Документ за трудов стаж (копие)

Медицинско свидетелство (представя се при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца).

Професионална автобиография

Документ за завършено образование (копие)

Концепция за дейността и развитието на „Градски исторически музей гр.Брацигово“ за 5 годишен период, като подробно е разработена първата година –  в 7 екземпляра в запечатани и ненадписани пликове, в обем до 10 страници.

            Концепцията следва да съдържа:

–          анализ и оценка на състоянието на музея; основни проблеми на функционирането му;

–          тенденции и възможности за развитието на музея, като културен и научен институт и мястото му музейната мрежа;

–          определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;

–          мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;

–          етапи на реализация на концепцията.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

 ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция.

 Документите за участие в конкурса се подават в срок от 1 месец от публикуването на обявата за конкурса в местен вестник и на електронната страница на община Брацигово www.bratsigovo.bg

Документите се подават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно в Общинска администрация гр.Брацигово, ул. „Атанас Кабов“ № 6А, канцелария № 9 на първи етаж, всеки работен ден от 8,00 до 17,00 часа.

За справка: 0895613161, Надка Златкова – главен експерт „АОЧР“