В изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. да се извърши преброяване на контролните разписки и подадените гласове от машинното гласуване в извадка от 1343 избирателни секции в страната и 39 избирателни секции извън страната, определени на случаен принцип, реши ЦИК. Това ще бъде направено, за да се установи дали има разминавания между отразеното в „паметта“ на машината и отчетеното от нея в контролните разписки по време на изборния ден.

Това решение няма да се прилага, когато в СИК са преминали на хартиени бюлетини поради проблем с машината. Кои ще бъдат секциите с контролно броене ще бъде оповестено днес в 16 ч.

Централната избирателна комисия незабавно ще уведоми районните избирателни комисии за определените секции.

Районната избирателна комисия (Централната избирателна комисия за секциите извън страната) незабавно ще уведоми секционните избирателни комисии от определените секции, че трябва да извършат преброяване на контролните разписки от машинното гласуване. Районната избирателна комисия снабдява до 19.00 ч. всяка секция в страната по т. 1 с копие от настоящото решение, Протокол на СИК (Приложение № 96-НС-кр) и плик, върху който има надпис „Протокол по решение на ЦИК“ и деветцифрения номер на секцията.

За избирателни секции с две машини за гласуване се осигуряват два протокола (Приложение № 96-НС-кр) и един плик.

След попълване на протокола на СИК (Приложение № 96-НС-м/ Приложение № 96-НС-чм) членовете на СИК от определените секции изваждат контролните разписки и преброяват подадените гласове от машинното гласуване по реда на т. 1.1 и т. 1.2 от раздел V на Методическите указания, приети с Решение № 341-НС от 28 юни 2021 г. на ЦИК.

След преброяване на контролните разписки, секционната избирателна комисия вписва резултатите в предадения им протокол, като в свободното пространство в горната част вписва „Протокол по Решение на ЦИК № 445-НС/10.07.2021 г.“. Членовете на СИК подписват протокола, след което го поставят в предадения им плик. Пликът се запечатва и подписва от членовете на СИК.

В секции с две машини за гласуване контролните разписки от всяка машина се преброяват отделно и резултатите се вписват в отделен протокол. Двата протокола се поставят заедно в плика. Контролните разписки се опаковат и се поставят в плика с надпис „Плик № 3-НС – Контролни разписки от машина за гласуване с идент. № ……………. на СИК № ……“.

Секционната избирателна комисия в страната предава запечатания плик по т. 6 на РИК заедно с другите книжа и материали. Пликът не се разпечатва. Секционната избирателна комисия извън страната предава запечатания плик по т. 6 по реда на предаване на другите книжа и материали.

Районната избирателна комисия предава на ЦИК запечатаните пликове с надпис „Протокол по решение на ЦИК“ и деветцифрения номер на секцията от определените по т. 1 избирателни секции.