Община Пещера спечели проект за укрепване и отводняване на склонов откос и пътно платно, прилежащ на ул. “Пирин”. Обектът ще бъде финансиран от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет на Р. България.
Ремонтните и възстановителни дейности включени в проекта са на стойност 768 749,83 лв. Общата дължина на разглеждания участък е 70.00 м. След полученото одобрение за финансиране, кметът на Община Пещера, инж. Румяна Григорова- директор на Дирекция ТСУ ОС и специалисти се запознаха на място с предстоящите строително монтажни работи и разговаряха за спецификата на ремонта с жители на квартала.
Улица „Пирин” се намира в силно застроен район, който е разположен на северен планински склон. Пътното тяло в разглеждания учасък е изградено в смесен напречен профил. Височината на пътния насип отляво достига до 4.00 м. Височината на откоса на изкопа отдясно е по-голяма от 3.00 м. Наклонът на откоса е сравнително голям, което е причина за големи повърхностни свличания и срутвания на земни маси върху пътното платно. Улица „Пирин” е част от второстепенната улична мрежа на град Пещера, община Пещера, и е V клас – събирателна улица.
Целта на проекта е да се даде техническо решение за uкрепване и отводняване на склонов откос и пътно платно, прилежащ на ул. “Пирин”. Проектното решение предвижда уширяване на пътното платно за достигане на проектния габарит съгласно ПРЗ и ПУР на град Пещера, изграждане на укрепителни стени за укрепване на откоса отдясно и отляво след уширяването на пътното платно и пътния насип като продължение на съществуващите крила на пътния водосток.
Предстои да бъде извършен ремонт и възстановяване на пътното платно и изграждане на нови пътни елементи за достигане на проектния габарит, възстановяване на пътната настилка, както и монтиране на нови и възстановяване на пътни принадлежности.