НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ  ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2021 ГОДИНА

Направление 3

Тема „Превенция на хазартната зависимост сред младите хора“

ДОГОВОР №25-00-2/16.03.2021г.

ПРОЕКТ №НПИМД – НЗ – Т1 – 029/2021г.

Наименование на проекта: „Залагам на себе си, а не на късмета!“

Стойност на проекта: 46 618,00 лв.

Срок на изпълнение на проекта: Дати – от   15/04/2021г.  до  15/09/2021г.

 

Целевите групи на проекта са:

 

300 деца и младежи от всички целеви групи на проекта от Община Пазарджик:

– Деца: 15 навършени – 19 ненавършени години – общо 100  души от тях 10 младежи в неравностойно положение;

– Младежи: 19 навършени – 25 ненавършени години – общо 100  души от тях 10 младежи в неравностойно положение;

– Младежи: 25 навършени – 29 навършени години – общо 100  души от тях 10 младежи в неравностойно положение.

 

 

Дейности по проекта:

Дейност 1 – Провеждане на дискусионни форуми, кръгли маси и анонимни срещи с психолог, насочени към достигане и работа с целевата група с цел изграждане на социално отговорно поведение и превенция от хазартна зависимост.

Дейност 2 – Разработване и целенасочено разпространение на печатни информационни  материали – В рамките на тази дейност е изготвен „Наръчник за разпознаване на хазартна зависимост и добрите идеи за справяне с нея“, за който ще  поговорим малко по – късно.

               Дейност 3 – Провеждане на прояви със спортен характер за насърчаване на здравословния начин на живот и превенция на хазартна зависимост сред младите хора – В рамките на тази дейност ще бъдат проведени 6 еднодневни спортни прояви с участието на всички 300 участници в целевите групи по проекта. Предвидени са следните спортни прояви: Спортен ден   на тема „ Футбол“, „Волейбол“,  „Джудо“, „Тенис на маса“, „Лека атлетика“. Във всеки един спортен ден ще вземат участие по 50 младежи от целевите групи или общо 300, колкото е общия брой на целевите групи.

 

               Дейност 4 – Информация и публичност по проекта.

 

Цел / цели на проекта

 

Целта на проекта е превенция на хазартната зависимост сред младите хора чрез промотиране на социално отговорно поведение и изграждане на навици за здравословен начин на живот.

Тя изцяло кореспондира и съответства с целта на програмата и Приоритета на Направление 3, като мярка за мотивация и въздействие върху поведенческите модели на младите хора.

Конкретните цели на проекта са:

  • Да се създадат практически умения на младежите участващи в проекта как да разпознават рисковите фактори, водещи до хазартна зависимост;
  • Да се изгради социално отговорно поведение у целевата група за справяне в рискова среда;
  • Да се изградят навици у целевата група за здравословен начин на живот като модел за превенция от хазартната зависимост.