Общото събрание на акционерите на МБАЛ – Пазарджик ще проведе свое Общо събрание в началото на септември т.г., а в петък по време на редовното заседание на Общинския съвет предстои вземането на решение, с което съветниците да гласуват съгласие разходването на постъпилите парични средства по сметка на МБАЛ-Пазарджик АД в размер на 446 270 лева /четиристотин четиридесет и шест хиляди двеста и седемдесет лева/ от разпоредителна сделка на обособени части от недвижими имоти, собственост на лечебното заведение, да се разходват съгласно чл. 105, ал. 4 от Закона за лечебните заведения и чл. 10а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол: паричните средства остават в собственост на „МБАЛ-Пазарджик“ АД и могат да се ползват за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност след разрешение на собственика на капитала, а именно:
за закупуване на нови медицински апарати за нуждите на Акушеро-гинекологично отделение“, „Кардиологично отделение“, „Нефрологично отделение с диализна структура“ и „Неонатологично отделение“, както следва:
– нов 4D ехографски апарат за нуждите на „Акушеро-гинекологично отделение“ към „МБАЛ-Пазарджик“ АД в размер на 116 000 лева без ДДС.
– нов ЕхоКГ апарат за нуждите на „Кардиологично отделение“ към „МБАЛ-Пазарджик“АД в размер на 85 000 лева без ДДС.
– 6 /шест/ нови апарати за хемодиализа за нуждите на „Нефрологично отделение с диализна структура отделение“ към „МБАЛ-Пазарджик“АД в размер на 126 000 лева без ДДС.
– 4 /четири/ нови инкубатора /кувьоза/ за интензивен сектор при „Неонатологично отделение“ към „МБАЛ-Пазарджик“ АД в размер на 62 000 лева без ДДС.
Закупуването на новите медицински апарати ще се предхожда от провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП.
На петъчното си заседание съветниците ще упълномощят председателя на Правната комисия Златко Митрев да представлява Община Пазарджик, която е акционер в МБАЛ – Пазарджик на предстоящото Общо събрание.