Актуализацията на бюджета на Пазарджик вече е факт, след като днес по време на редовното си заседание съветниците приеха промените, предложени от кмета Тодор Попов. С 4.5 млн. лв. повече ще харчи общината, като 1.3 млн. лв. от тях касаят капиталови разходи. Средствата, които ще бъдат заделени за спортни дейности не касаят само заплатите на спортисти и техните треньори, а и за изграждането на спортна база, поясни кметът Тодор Попов в отговор на въпрос от страна на съветника Евтим Янев.

Инвестициите в бази скоро ще приключат, след като бъде направена и зала „Хебър“, всички спортни клубове в момента получават финансиране от общината, но от спорта няма възвръщаемост, но всеки инвестиран лев в спорт е здраве, а в култура и образование е знание, каза кметът Тодор Попов в отговор на запитването на Лиляна Присадникова – Мърхова от БСП. През август ще бъдат приведени и парите на спортния клуб в Черногорово.

Кметът подчерта и това, че е добре скоро да има правителство, за да може отново да се повдигне въпросът за Западния околовръстен път, който е от изключителна важност за града. Самият проект е трудно и трудоемко пътно съоръжение, което включва и детелини, така че цената е напълно обоснована. За мен е важно този път проектът да стане факт, без значение кой точно ще го направи, в противен случай аз ще застана с името си и сам ще организирам протести.

Изслушан бе и финансистът Георги Гайдаров, който обоснова належащата промяна в рамката приета с решение № 18/25.02.2021 г. Общински съвет – Пазарджик. През февруари бе прието Община Пазарджик да разполага със 105 730 250 лв.

Като сумата включва бюджет за държавни дейности –  72 575 211 лв., бюджет за дофинансиране на държавни дейности – 620 000 лв. и бюджет за местни дейности –  32 535 039 лв. Към полугодието първоначалният бюджет е увеличен с  4 510 171 лв., както следва:

Уточнен бюджет към 30.06.2021 г                                    110 240 421 лв.

в т.ч.

– бюджет за държавни дейности                                          75 653 180 лв.

– бюджет за дофинансиране на държавни дейности                  620 000 лв.

– бюджет за местни дейности                                                 33 967 241 лв.

 

Увеличението е в резултат на:

Обща субсидия за държавни дейности – §31-11                                (-590 537) лв.

Целева субсидия  – §31-18                                                                       24 737 лв.

Субсидии и компенсации за транспорт – §31-28                      1 114 201 лв.     

 Трансфери между бюджетни сметки

от и за министерства и ведомства- §61 до §64,                                  4 145 221 лв.

Друго финансиране – §93-36                                                          – 183 451 лв.

 

Предложението за актуализация на бюджета е общо в размер на  1 851 408 лв.

в т.ч.:

Намаление на вноските по чл.60-64 от ЗУО – §93-36                       1 851 408 лв.

Отчитайки посочените изменения, актуализираният бюджет представлява следната рамка:

Актуализиран бюджет общо                                                        112 091 829 лв.

в т.ч.

– бюджет за държавни дейности                                           75 653 180 лв.

– бюджет за дофинансиране на държавни дейности                  667 909 лв.

– бюджет за местни дейности                                                      35 770 740лв.

Общото увеличението на актуализирания бюджет спрямо първоначалния план  е в размер на 6 361 579 лв. от тях Държавни – 3 077 969 лв., дофинансиране   – 47 909 лв. и местни 3 235 701 лв.

Увеличението в Държавните дейности се дължи  на:

  1. Получените от МФ субсидии                                                      548 401 лв.,

от които

за функция „Общи държавни служби“                                                      7 883 лв.

за функция „Образование“                                                                 (-206 496) лв.

за функция „Здравеопазване“                                                              (-88 174) лв.

за функция „Социални дейности“                                                        494 548 лв.

за функция „Икономически дейности“

– транспорт субсидии                                                             309 356лв.

За функция „Култура“                                                                              31 284 лв.

Получени трансфери от министерства и ведомства в размер на                 4 145 221 лв.,

от които:

МОН                                                                                                        243 210 лв.

МРРБ                                                                                               48 492 лв.

МТСП                                                                                                   1 603 600 лв.

МК                                                                                                             35 902 лв.

ПУДООС                                                                                              1 391 205 лв.

От Общини по чл.60-64 от ЗУО                                                            183 451 лв.

МС – избори                                                                                            639 361 лв.

Предложението за изменение разходите към уточнения бюджет е в размер на 1 851 408 лв.

Актуализираният бюджет за Дофинансиране е  в размер на 47 909 лв. за капиталови разходи.

 

Предложение за изменението на бюджета в Местни дейности е в размер на 1 803 499 лв., от които :

 

субсидии на спортните клубове                                                             487 000 лв.

лихви по кредити и просрочени задължения                                              579 лв.

капиталови разходи                                                                             1 315 920 лв.

 

Увеличението на разходите по видове дейности и по функции е, както следва:

Общинска администрация – от увеличение на списъка с капиталови  разходи  500 980 лв.

Общински Съвет                                                                                      1 600 лв.

Функция „Образование“                                                                          7 779 лв.

Физкултура и спорт                                                                             1 177 543 лв.

в т.ч. –  субсидия спортни клубове                                                       487 000 лв.

  • капиталови      690 543 лв.

Култура – капиталови разходи                                                              157 568 лв.

БКС  – капиталови разходи                                                                    453 030 лв.

Други по икономиката – Паркинг и охрана капиталови разходи         7 000 лв.

Функция 9 „Лихви“                                                                                        591 лв.

 

ОТЧЕТ

НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК 2021 г.
Показатели Параграф Уточнен план 2021 г. Актуализация към 30.06.2021 г.
от Общо Държавни дейности Държавни дейности, дофин.с общински приходи Общински дейности Общо Държавни дейности Държавни дейности, дофин.с общински приходи Общински дейности
ЕБК
Приходи, в т.ч.: 110,240,421 75,653,180 620,000 33,967,241 112,091,829 75,653,180 667,909 35,770,740
Собствени общински приходи 01 – 46 33,000,000 620,000 32,380,000 33,000,000 667,909 32,332,091
Обща субсидия (нето) 31-11 64,711,917 64,711,917 64,711,917 64,711,917
Обща изравнителна субсидия 31-12 6,906,100 6,906,100 6,906,100 6,906,100
Трансфер за зимно поддържане на пътища 31-12 259,600 259,600 259,600 259,600
Целева субсидия за капиталови разходи 31-13 1,898,900 662,800 1,236,100 1,898,900 662,800 1,236,100
Получени целеви трансфери за ЦБ (-) 31-18 24,737 24,737 24,737 24,737
Възстановени трансфери за ЦБ (-) 31-20 0 0
Получени от общини целеви трансфери от ЦБ 31-28 1,114,201 1,114,201 1,114,201 1,114,201
Трансфери  между бюджети 61-64 4,145,221 2,529,568 1,615,653 4,145,221 2,529,568 1,615,653
Временен безлихвен заем м/у бюдж.сметки 75-00 0 5,666,889 -5,666,889 0 5,666,889 -5,666,889
Временни безлихв. заеми м/у б-ти и см-ки за СЕС 76 402,497 73,446 329,051 402,497 73,446 329,051
Временни безл. заеми от/за с-ки за чужди средства 78 0 0
Банков заем за инвестиции (+) 83-00 -1,943,800 -1,943,800 -1,943,800 -1,943,800
Погашения по дългосрочни общински ценни книжа 86 -2,000,000 -2,000,000 -2,000,000 -2,000,000
Събрани средства за бюджети,см/ки и фонд. 88-03 -676,367 – 676 367 -676,367 -676,367
Друго финансиране 93 -1,138,032 -1,138,032 713,376 713,376
Остатък от предх.период 9501;9502 3,535,447 1,545,989 1,989,458 3,535,447 1,545,989 1,989,458
Наличност на средства в края на периода 9507;9508 0 0
Разходи, в т.ч.: 110,240,421 75,653,180 620,000 33,967,241 112,091,829 75,653,180 667,909 35,770,740
Възнаграждения и осигуровки 01,02,05 61,349,182 55,214,182 453,000 5,682,000 61,349,182 55,214,182 453,000 5,682,000
Издръжка 10-00,46 36,428,845 16,794,859 167,000 19,466,986 35,813,604 16,692,198 167,000 18,954,406
Стипендии 40-00 431,516 425,516 0 6,000 431,516 425,516 0 6,000
Помощи 42-00 641,140 590,140 0 51,000 641,140 590,140 0 51,000
Субсидии 43-45 3,832,140 1,182,140 0 2,650,000 4,319,140 1,182,140 0 3,137,000
Капиталови разходи 51,52,53,54 7,268,257 1,446,343 0 5,821,914 9,237,327 1,549,004 47,909 7,640,414
Лихви 22,29 289,341 0 0 289,341 299,920 0 0 299,920