На снимката: Първата копка по проекта беше направена през януари тази година

Завърши изпълнението на Проект № BG16M1OP002-2.010-0037-С01 „Рекултивация на депо за ТБО на община Брацигово в УПИ І „Депо за неопасни отпадъци“, местност Клисурата, в землището на град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик“, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 “, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Беше извършено закриване и рекултивация на общинското депо за неопасни битови отпадъци на град Брацигово, което е разположено на площ от около 15 дка, като действителната площ заета с отпадъци възлиза на малко над 18дка. Разположено е в УПИ І „Депо за неопасни отпадъци“, местност Клисурата, в землището на град Брацигово.

Депото за неопасни отпадъци на град Брацигово е изградено през 1973г. Експлоатацията на същото е преустановена през 2017г., с мотиви, че същото не отговаря на нормативните изисквания за такъв вид съоръжения.