На 27.07.2021 год. в Младежкия дом в гр. Сърница се проведе информационна среща, реализирана в рамките на проект „Сърница – споделена визия за Натура 2000“ с рег. № BG16M1OP002-3.031-0018-C01, процедура № BG16M1OP002-3.031 „Споделена визия за екологична мрежа Натура 2000 в България-2“, приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На тази среща бяха поканени граждани на гр. Сърница, представители на туристическия бизнес, еколози, собственици на други бизнеси и други заинтересовани страни.

Разглежданите в рамките на събитието теми бяха свързани със значението на НЕМ Натура 2000 в контекста на Европа, България и конкретно област Пазарджик. Презентациите запознаха присъстващите с ключова информация за мрежата, нейното покритие в областта, защитените целеви видове висши растения и мъхове, както и техните местообитания. В рамките на проведените дискусии бяха споделени редица добри практики за тяхното опазване и възможностите за предприемачество, които защитените зони дават на местното население. Допълнителен фокус на презентациите бяха и най-често срещаните заплахи за доброто екологично състояние и опазване на целевите местообитания и висшите растения и мъхове, живеещи в тях.

Още информация: https://www.eufunds.bg/bg