Днес Община Брацигово може да се поздрави с успешното приключване на Проект № BG16M1OP002-2.010-0037-С01 „Рекултивация на депо за ТБО на община Брацигово в УПИ І „Депо за неопасни отпадъци“, местност Клисурата, в землището на град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик“, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 “, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

В рамките на проекта се закри депото за битови отпадъци, като се извърши техническа рекултивация на замърсените терени и първият етап от биологичната рекултивация.
Изпълниха са следните дейности:
-подготовка на площадката,
-преместване на съществуващите отпадъци и оформяне на отпадъчното тяло,
-оформяне на окончателния контур на отпадъците,
-изкопаване и полагане на газовите кладенци,
-изкопаване и полагане на газовите ребра към двата кладенеца,
-полагане на покривните слоеве,
-изпълнение на отводнителните канавки и италиански улей,
-изпълнение на предписаните мониторингови съоръжения за извършване на постоянно наблюдение и контрол,
-изпълнение на първи етап от биологичната рекултивация.

Изказваме благодарности за доброто сътрудничество и съвместната работа на всички участници в процеса:
* На „Глен Консулт“ ЕООД гр.София – Автор на проекта;
* На „Делчев инженеринг“ ЕООД гр.Пазарджик – Изпълнител на СМР;
* На „Гама инженеринг Груп“ ЕООД гр.София, осъществяващи дейностите по информация и комуникация;
* На „СД консулт“ ООД гр.Пловдив – Строителен надзор на обекта;
* На „Екотийм“ ООД гр.София – Хората, оказващи техническа помощ при администрирането на проекта;
* На София Тачева – Счетоводител на поректа;
* На Татяна Симонова – Координатор на проекта;
* На Надежда Кузева – Технически сътрудник и лице, отговорно за архива.

Всички ние, с общи усилия, съобразно поетите ангажименти направихме така, че на входа на Брацигово вече да не ни посрещат тонове отпадъци, част от които се носеха от вятъра по улиците. Вместо старото сметище, което беше източник на зарази вече можем да се поздравим с едно рекултивирано депо, което освен добрия естетически вид спомага за опазване на околната среда, подпочвените води и здравето на гражданите на общината.
Желая слънчево лято и много положителни емоции! – заяви инж.Анелия Методиева ръководител на проекта.

Общинско депо за неопасни отпадъци на община Брацигово е изградено през 1973г. Отпадъците са насипвани в продължение на 44 години. През годините на площадката са депонирани битовите и строителни отпадъци на Община Брацигово. Съществуващите отпадъци заемаха площ от около 18дка. Имотът, отреден за сметище е с площ 14,945дка. Очевидно е, че отпадъците нерегламентирано са разпрострени на площ, която не е отредена за сметище. Със Заповед №РД–09-172/24.11.2017г. на Директора на РИОСВ гр. Пазарджик е спряна експлоатацията на депо за неопасни отпадъци в местността „ Клисурата“ в гр. Брацигово, считано от 31.12.2017г. От 01.01.2018г. община Брацигово започна извозване на отпадъците на Регионално депо за битови отпадъци – Пазарджик. Сметището не отговаряше на изискванията на нормативната уредба.

Липсваха системите за събиране и третиране на инфилтрата, управление на повърхностните води, улавяне и третиране на биогаз, мониторинг на замърсяването на околната среда и др. Депонираните отпадъци привличаха гризачи и птици, които са разпространители на инфекции. Сметището не беше технически оборудвано, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 6 ОТ 27 АВГУСТ 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Бе осигурено финансиране по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г. на стойност 1 157 717 ,40лв. Началото на този важен и значим екологичен проект за община Брацигово бе дадено на 19.01.2021 г.