Концесионният договор за добив на строителни материали (доломити) от находище „Столюва чукара” ще бъде прекратен едностранно поради неизпълнение на основни парични и непарични договорни задължения от концесионера. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание.
Концесионерът не е заплащал концесионно възнаграждение, не е предоставял годишни работни проекти за добив и първична преработка на подземни богатства от находището, не е предоставил план за управление на минните отпадъци, не е предоставял отчети за изпълнението на договора и извършените инвестиции, не е заплатил лихви, дължими за неизпълнение на задължението за концесионно плащане, както и неустойки, дължими за неизпълнение на непарични договорни задължения.

Находище „Столюва чукара“ се намира на територията на община Панагюрище, област Пазарджик. Концесионният договор за него е сключен на 4 декември 2008 г. с „Врис“ ООД, гр. Пазарджик. През 2009 г. с Решение № 159 на Министерския съвет и подписано въз основа на него допълнително споразумение към договора, правата и задълженията по концесията са прехвърлени изцяло на „Перун 2008″ ООД, гр. Пазарджик.