На редовното заседание на Общински съвет – Пазарджик в последния ден на септември, ще бъде гледано повишението на такса-смет за жителите на града и населените места в общината. То беше оповестено още преди една година, когато кметът Тодор Попов подчерта, че разходите за сметосъбиране и сметоизвозване са набъбнали, за сметка на приходите, които постъпват в хазната от гражданите. Той поясни, че с включването ни в новото депо за отпадъци и заработилата нова сепарираща инсталация, значително се оскъпяват всички процеси по извозване и обработката на отпадъците.

Градът и селата генерират огромно количество смет, а данъците до миналата година не бяха променяни в продължение на повече от десет години. Всичко това се случва и на фона на постоянното поскъпване на стоки и услуги в страната, като това, което касае сметта е повишените цени на електроенергията и горивата.

Още миналата година частично бе вдигната цената на такса-смет, а тази година това ще продължи с ново повишение. То също няма да бъде последно, идната година такса – смет отново ще скочи, като това ще е последното завишение, а според плановете на общината така ще бъде компенсиран недостигът.

На практика на този етап не може да се приложи друг вариант за справедливо плащане на такса смет.

В редица държави в Западна Европа има много ясна регулация за този тип налог. В Швейцария всички жители на страната се облагат като закупуват специални торби за отпадъци, така всеки плаща толкова колкото смет генерира. За съжаление обаче този вариант тук е неприложим заради нашата склонност да кръшкаме от плащане, ако има такъв шанс. Няма как да накараш редовия гражданин да си купи торби за смет, при положение, че може да изхвърля боклуците си в найлонови чантички, които изобилстват в магазините ни. Също така няма и вариант за контрол кой изхвърля смет в нерегламенирани торбички.

Недоволство от новото завишение набъбва и в селата, където таксите са по-високи в сравнение с града, но най-недоволни са собствениците на имоти и в селата, и в градовете.

Ето разказа на семейство от Пазарджик, което от пет години е напуснало България, в момента те живеят и работят в Англия.

На практика не генерират никакви отпадъци, но са били сюрпризирани при редовното си връщане в страната със сума около петстотин лева за апартамента си в Пазарджик и къща в Огняново. Отделно от това такса се дължи и за дворно място, което в момента е обрасло с трева, защото няма кой да го обработва. Идното лято цената за неползваната от тях възможност да изхвърлят отпадъци ще бъде още по-висока. Вариантите им не са много или безропотно трябва да платят или да не плащат, като след четири години сумите ще бъдат доста по-големи и все пак ще трябва да се платят.

Заради това решават да дадат жилището си под наем и по този начин да избият разходите, които де факто те не са направили.

Реално погледнато цената на сметта е по-малко от петдесет стотинки на ден за всеки отделен жител на общината. Малцина са тези, които разделят отпадъците си и ползват цветните контейнери. Много са тези, които въпреки забраната продължават да изхвърлят строителни отпадъци край контейнерите за смет, а трети изнасят целия си остарял набор от дрехи и ги „аранжират“ край кошовете за боклук, с мотива, че ще ги вземе някой. Когато това не се случи се получава картинка, която не е особено лицеприятна.

Най-много отпадъци стават видими през почивните дни, когато се втурваме да чистим и подреждаме, а фирмата по чистотата минава в понеделник. Гражданите биха искали да получат гаранция, че след като плащат по-висока цена за смет, контейнерите им ще бъдат използваеми през цялото време на годината, а също така, че улиците на града ще бъдат чисти.

Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване се осъществяват от„Брокс” ООД, гр. Пазарджик – за град Пазарджик, с. Ивайло, с. Мокрище и с. Главиница, „Омега Интерклинер” АД, гр. София – за останалите 28 кметства на територията на общината съгласно договор 99-ЗОП-2/ 01.02.2021 г., със срок от 5 години.

Сметосъбирането се осъществява със специализирана техника, обработваща контейнери тип „Бобър” от 1,1 куб.м., поцинковани кофи от 0,110 куб.м., кофи 0,12 куб.м., кофи от 0,240 куб.м. и  контейнери 4 куб.м. От м. януари 2018 г. започна работа регионалното депо, като отпадъците от регион Пазарджик се транспортират до него. От 01.01.2021г. е въведена в експлоатация компостиращата инсталация и тази за предварително третиране на отпадъците.

За 2022 г. сметосъбирането ще се осъществява с 2912 бр. контейнери тип „бобър”, 6974 бр. кофи, в т.ч.: 2518 бр. кофи 0,120 м3 и 4456 бр. кофи 0,110 м3, 1061 бр. пластмасови кофи 0,240 м3, около 2 250 бр. градински кошчета и 789 бр. контейнери за разделно събиране на отпадъци.

Зоните и честотата за сметосъбиране са определени със заповед на кмета на общината № 1511/30.07.2021 г., съгласно изискванията на чл. 63 от ЗМДТ.

През 2022 г. сметоизвозването от населените места ще се осъществява по определен маршрутен график.

Средствата по Наредба № 7 от 19.12.2013 г. на МОСВ за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците, са планирани съобразно направен анализ на предадените за обработка отпадъци на регионалното депо, както и предоставени справки за количествата депонирани след обработка отпадъци.

След проведена процедура по ЗОП, през 2021 г. е избран оператор на инсталацията за предварително третиране на смесени битови отпадъци от общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово, Септември, Белово и Лесичово и на оператор на инсталацията за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци от общините Батак, Брацигово, Лесичово, Пазарджик и Пещера, разположени на територията на РЦР Алеко Константиново, община Пазарджик.

Важно обстоятелство във връзка с горното е, че обезпеченията по чл. 60 от ЗУО, се заплащат от избрания оператор по сметка на Община Пазарджик, съгласно сключения договор и приложенията към него на база на обявената документация за обществената поръчка.

Операторът е длъжен да заплаща и такса за възстановяване на инвестиция – депо, съгласно чл. 14, ал.5 от Наредба № 6/ 2013 г.

Отчисленията по чл. 64 от ЗУО за 2022 г. не са дължими от Община Пазарджик при условията на чл.31 от ЗУО, тъй като операторът към настоящия момент доказва, че постига целите по чл. 31 от ЗУО при спазване на Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера н обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци за дейността си за периода от въвеждане в експлоатация на инсталациите.

Увеличението

За 2022 година на съветниците се предлагат следните промени:

  1. Да се увеличат промилите за ТБО за застроени жилищни и вилни имоти и застроени нежилищни имоти на граждани в районите на обслужване в гр. Пазарджик от 4,7 на 6,0 промила върху данъчната оценка на имота.
  2. Да се увеличат промилите за ТБО за застроени жилищни и вилни имоти и застроени нежилищни имоти на граждани в районите  на обслужване в останалите населени места от 8,0 на 12,0 промила върху данъчната оценка на имота.
  3. За незастроени жилищни и нежилищни имоти на гражданите в районите на обслужване, както и за жилищни и вилни имоти на гражданите извън районите на обслужване в гр. Пазарджик от 2,9 на 3,9 промила върху данъчната оценка на имота.
  4. За незастроени жилищни и нежилищни имоти на гражданите в районите на обслужване, както и за жилищни и вилни имоти на гражданите извън районите на обслужване в останалите населени места от 5,0 на 7,7 промила върху данъчната оценка на имота.
  5. Да се увеличат промилите за ТБО за жилищни имоти на предприятията в районите на обслужване в  гр. Пазарджик от 4,7 на 6,0 промила върху данъчната оценка на имота.
  6. Да се увеличат промилите за ТБО за жилищни имоти на предприятията в районите на обслужване в останалите населени места от 8,0 на 12,0 промила върху данъчната оценка на имота.
  7. Да се увеличат промилите за ТБО за нежилищни имоти на предприятия, включително и фирми на еднолични търговци в районите на обслужване от 13,5 на 19,5 промила, върху по – високата между данъчната оценка и отчетната стойност.
  8. Да се увеличат промилите за почистване на местата за обществено ползване при подадени декларации за ползване на съдове според количеството на битовите отпадъци от 3,7 на 4,5 промила върху по – високата между данъчната оценка и отчетната стойност.

9. Да се увеличат годишни такси за ТБО  по видове съдове

 

 

 

Читателска връзка: Коя фирма ще депонира строителните отпадъци пред входа ни?