Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет уважи искания на административните ръководители на районните съдилища в Бургас, Несебър, Пазарджик и Казанлък за разкриване на нови щатни бройки за съдебни служители.

На основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, Колегията разкри 1 щ. бр. за длъжност „съдебен деловодител“ в Районен съд – Несебър, като отхвърли искането на административния ръководител на съда за разкриване на втора такава. На посоченото основание са разкрити 3 щ. бр. за длъжност „съдебен секретар“ и 1 щ. бр. за длъжност „съдебен деловодител“ в Районен съд – Бургас, като са отхвърлени исканията за допълнителни 2 щ. бр. за съдебни деловодители, и по 1 щ. бр. за длъжността „съдебен статистик“ и „счетоводител“.

В Районен съд – Пазарджик и в Районен съд – Казанлък са разкрити по една щатна бройка за длъжността „съдебен помощник“.