Дали да дадат зелена светлина на общинската администрация да кандидатства по проект за енергийна ефективност и обновяване на спортна зала „Хебър“ ще решават утре общинските съветници. Редовната сесия на местния парламент е утре от 14:00 часа.

От администрацията искат разшенението във връзка с възможността за кандидатстване по процедура „Енергийна ефективност в сгради“ на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021. и в изпълнение на Програмата за енергийна ефективност на Община Пазарджик 2018-2028г.

Община Пазарджик е изготвила проектно предложение: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за трансформация на спортна зала „Хебър“, гр. Пазарджик в сграда с близко до нулево потребление на енергия“. За да бъдат изпълнени изискванията за кандидатстване е осъществено обследване за енергийна ефективност на Спортна зала „Хебър“, с което да се определи дали сградата изпълнява условията на националното определение за „сграда с близко до нулево потребление на енергия“.

Това означава, че сградата трябва да отговаря едновременно на следните две условия:

– енергопотреблението на сградата, определено като първична енергия, отговаря на клас „А“ от скалата на класовете на енергопотребление за съответния тип сгради;

– не по-малко от 55 на сто от потребената (доставената) енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление е енергия от възобновяеми източници, разположени на място на ниво сграда или в близост до сградата.

Съгласно Доклада от обследването за енергийна ефективност на спортна зала „Хебър“ е установено, че след въвеждане на енергоефективни мерки: топлоизолация на покрив, стени и под, може да постигне енегропотребление клас „А+“ /към момента сградата е клас „Е“/ и да има 55,4% потребена енергия от собствени възобновяеми източници, след изграждане на фотоволтаична централа на покрива на сградата.

С реализацията на проекта ще се допринесе за намаления на емисиите на CO2, енергийни и парични спестявания. Това ще бъде втората сграда с обществено предназначение в Пазарджик, след детска градина „Валентина Терешкова“, която ще се сдобие с фотоволтаична централа на покрива.

Припомняме, че точно преди година с дарение от „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД

в областния център беше изградена първата фотоволтаична централа за производство на електроенергия на покрива на детската градина, с което детското заведение стана енергийно автономно.