Агенцията за социално подпомагане стартира кампания за предоставяне на еднократната финансова подкрепа за отопление от 300 лева на хора и семейства от уязвими групи за преодоляване на последиците от увеличаване на цените на горивата и извънредната епидемична обстановка. Новата помощ беше въведена от служебното правителство на 4 ноември тази година, като по бюджета на Министерството на труда и социалната политика са предвидени 15 млн. лв. за изплащането й. Очаква се с нея в страната да бъдат подкрепени допълнително още около 50 000 семейства в затруднено положение през предстоящия зимен сезон.

 

Право да я получат имат хората и семействата, на които е отказано отпускане на целева помощ за отопление за предстоящия зимен сезон поради превишаване на определения диференциран доход с до 30 лева или заради неизпълнение на изискването за 6-месечна задължителна регистрация като безработни, която обаче задължително трябва да е активна към 1 ноември. Тези хора не е необходимо да подават отново заявления в дирекциите „Социално подпомагане“, за да получат помощта. Тя ще им бъде предоставена по облекчена процедура и максимално бързо след служебна проверка на данните.

 

На новата еднократна финансова подкрепа могат да разчитат и хората, които отговарят на критериите, но не са подали своите документи в определения срок, който изтече на 31 октомври 2021 г. Те трябва да подадат заявление-декларация в дирекция “Социално подпомагане“ по настоящ адрес най-късно до 23 ноември, в което да декларират дохода си за 6 последователни месеца за периода 1 април до 30 септември 2021 година.

 

За улеснение на потребителите ни, образецът на заявлението е публикуван на интернет страницата на Агенцията за социално подпомагане, в рубриката „Социално подпомагане“, подрубрика „Еднократна финансова подкрепа за отопление“: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/ednokratna-finansova-podkrepa-za-otoplenie. Всеки може да го изтегли от там и да подаде попъленото си заявление в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, без да се налага да посещава дирекциите само, за да се сдобие с образеца.

 

Поради усложнената епидемична обстановка в страната, е препоръчително хората да ограничат личното посещение на приемните на дирекциите „Социално подпомагане“, а да изпращат заявленията чрез лицензиран пощенски оператор, по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване или на електронната поща на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. Повече информация можете да получите на следния линк: https://asp.government.bg/bg/koronavirus-covid-19/instruktsiya-za-polzvane-na-elektronni-administrativni-uslugi-predostavyani-ot-agentsiya-za-sotsialno-podpomagane .

 

Помощта ще бъде изплатена еднократно през декември 2021 г., съобразно избрания от хората начин – по лична банкова сметка или чрез „Български пощи“ ЕАД. В случай, че някой няма възможност да получи лично помощта си в пощенския клон, това може да направи негов роднина/близък с нотариално заверено пълномощно. За да се гарантира максимално получаването на еднократна финансова подкрепа е препоръчително превеждането й да става по банков път.

Неполучените през декември 2021 г. средства за еднократна финансова подкрепа се възстановяват в държавния бюджет. Агенцията за социално подпомагане ще информира своевременно за периода на изплащане на еднократната финансова подкрепа в пощенските клонове в страната.

 

Информация за електронните адреси на дирекциите „Социално подпомагане“ може да намерите в рубриката  „Контакти“:

https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi.

 

 

Вх. № ………………./……………..

 

ДО                                                                                          ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”

………………………………………..

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е – Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

за отпускане на еднократна финансова подкрепа за отопление по

ПМС № 368/04.11.2021 г.

 

 

От……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(име, презиме, фамилия)

 

Настоящ адрес: гр. (с.) ……………………………………………………….. , област ………………………………………………………… ,

 

община ………………………………………………………………….., ж. к./ кв. …………………………………………………………………….,

 

ул. ……………………………………………………………….. № ……. , бл. ……… , вх. ……., ет. ……, ап. ……., тел: ……………………

.

 

Д Е К Л А Р И Р А М

І. Семейно положение:

 

Лични данни Декларатор Съпруг (съпруга)
1 2 3
Име    
Презиме    
Фамилия    
ЕГН    
Семейно положение    
Лична карта/

паспорт №

издаден/а на

от

 

 

 
   
   
 

Настоящ адрес

 

 

 

 

 
Социална група      Работещ                  Безработен

Осигурен                Неосигурен

Пенсионер              Учащ се

Други

 

     Работещ                  Безработен

Осигурен                Неосигурен

Пенсионер              Учащ се

Други

Здравословно състояние       Здрав                           С ЛКК,

С ТЕЛК/НЕЛК

90 и над  90% с ЧП         90 и над  90%

от 70% до 89,99%           от 50% до 69,99%

 

      Здрав                          С ЛКК

С ТЕЛК/НЕЛК

90 и над  90% с ЧП        90 и над  90%

от 70% до 89,99%     от 50% до 69,99%

Забележка:

* ТЕЛК – Териториална експертна лекарска комисия; * НЕЛК – Национална експертна лекарска комисия; * ЛКК    – Лекарска консултативна комисия

* ЧП      – Чужда помощ

ІІ. В състава на семейството ми има/няма деца до 18-годишна възраст (учащи, до придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст), несключили граждански брак, и те са:

 

Име, презиме, фамилия ЕГН

 

 

Посещава училище В държавно/

общинско училище

На пълна държавна издръжка Здравословно състояние
1.           да

 

не

        да

 

не

        да

 

не

     Здрав                         С ЛКК

С ТЕЛК/НЕЛК

90 и над  90% с ЧП       90 и над  90%

от 70% до 89,99%     от 50% до 69,99%

2.           да

 

не

        да

 

не

        да

 

не

     Здрав                         С ЛКК

С ТЕЛК/НЕЛК

90 и над  90% с ЧП        90 и над  90%

от 70% до 89,99%         от 50% до 69,99%

3.           да

 

не

        да

 

не

        да

 

не

     Здрав                         С ЛКК

С ТЕЛК/НЕЛК

90 и над  90% с ЧП        90 и над  90%

от 70% до 89,99%         от 50% до 69,99%

4.           да

 

не

        да

 

не

        да

 

не

     Здрав                         С ЛКК

С ТЕЛК/НЕЛК

90 и над  90% с ЧП        90 и над  90%

от 70% до 89,99%         от 50% до 69,99%

5.           да

 

не

        да

 

не

        да

 

не

     Здрав                       С ЛКК

С ТЕЛК/НЕЛК

90 и над  90% с ЧП        90 и над  90%

от 70% до 89,99%         от 50% до 69,99%

6.           да

 

не

        да

 

не

         да

 

не

     Здрав                         С ЛКК

С ТЕЛК/НЕЛК

90 и над  90% с ЧП        90 и над  90%

от 70% до 89,99%         от 50% до 69,99%

 

ІІІ. Съжителствам със следните лица:

 

Име, презиме, фамилия ЕГН

 

Настоящ адрес Лична карта (паспорт) №, издадена на… от… Родствена връзка с декларатора
1.        
2.        
3.        

 

ІV. Лица, задължени по закон да осигуряват издръжка (на декларатора):

 

Име, презиме, фамилия ЕГН

 

Настоящ адрес Лична карта (паспорт) №, издадена на… от… Родствена връзка с декларатора
1.        
2.        

 

 1. V. Брутните ми доходи, на семейството ми за шест последователни месеца в периода от 01 април до 30 септември 2021 г. са:

Общо: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….лв.

В това число от:

 1. трудова дейност ……………………………………………………………………………………………………….…………………………..лв.
 2. дейности в областта на селското, горското и водното стопанство ……………………………………………………………..лв.
 3. продажба и/или замяна на движимо или недвижимо имущество ………………………………………………………………лв.
 4. продажба на акции, дялове и други участия в търговски дружества и други форми на

собственост …………………………………………………….……………………..……………………..…….лв.

 1. наем, рента и аренда ……………………………………………………………………………………………………………………………… лв.
 2. авторски и лицензионни възнаграждения ………………………………………………………..……………………………лв.
 3. дивиденти и доходи от дялово участие ……………………………………………………….…………………………………………лв.
 4. премии и награди от спортни състезания ………………………………………………..………………………………….. лв.
 5. обезщетения и помощи ……………………………………………………………………………..…………………………………………. лв.

(с изключение на хуманитарните помощи; помощите, определени с акт на Министерския съвет и финансовата подкрепа по чл. 69 от Закона за хората с увреждания)

 1. пенсии …………………………………………………………………………………..…………………………… лв.

(без добавката за чужда помощ на хората с увреждания с определена чужда помощ; на ветераните, доброволците и пострадалите в Отечествената война; еднократните компенсации към пенсиите или извънредните пенсии)

 1. стипендии ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………….. лв.

(с изключение на стипендиите по чл. 171, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, по реда на Закона за насърчаване на заетостта и по Националния план за действие по заетостта)

 1. еднократни, месечни помощи, средства и добавки за деца …………………………………………………………………… лв.

(с изключение на семейните помощи по чл. 6, 8г, 8д , 10а и 10б от ЗСПД)

 1. присъдени издръжки………………………………………………………………………………………………..………………………… лв.
 2. други доходи………………………………………………………………………………………………………………………………………. лв.

. Вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа                                                             общо………………… лв.

 

VІІ. Обитавано жилище

Състои се от …………… стаи (без преходен хол, кухня и сервизни помещения).

 

Собственост на: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Собствено           Съсобствено (ползвател)               Държавно (ведомствено)               Общинско

Не притежавам

То е единствено за моето семейство:                            да                           не

 

VІІІ. Аз и членовете на семейството ми притежавам(е) следната друга недвижима и движима собственост:

жилищен имот                                                  да …………………….          не

(брой)

вилен имот                                                        да …………………….          не

(брой)

земеделска земя                                                              да …………………….          не

(декари)

движима собственост                                     да …………………….           не

(брой)

други имоти: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(описание)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ІХ. Прехвърляне на жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последните 5 години:

 да: описание ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 да с цел смяна на жилище, описание: …………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 не

Х. Прехвърляне чрез договор за дарение собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях през последните 5 години:

 да; описание .. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 не

ХI. Регистрация като ЕТ, собственост на капитала на търговско дружество:

 да: описание  ..………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 не

ХII. Договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и гледане

 да: описание ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 не

ХIII. Налагани санкции за укрити доходи през последните 3 години по Закона за данъците върху доходите на физическите лица

 да, налагани са: описание ……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 не

 

ХІV. Информиран(и) съм/сме, че:

 1. Ще бъде извършена проверка на декларираните обстоятелства по реда на чл. 6, ал. 2 от ЗСП

 

 1. Личните ми/ни данни ще бъдат обработвани от Агенцията за социално подпомагане и нейните териториални поделения и ще бъдат предоставяни на трети лица единствено по повод отпускането и изплащането на еднократна финансова подкрепа за отопление.

 

 

Подпис:    1).  …………………………….……………

2). …………………………………………

ХV. Желая (желаем) еднократната финансова подкрепа за отопление:

 

 1. Да се превежда по банкова сметка.

 да                                                                               не

 

IBAN

                                           

Банка ……………………………………………………………………………………

Банков клон ………………………………………………………………………….

Декларирам, че посочената по-горе платежна сметка е лична с титуляр …………………………………………………………………………………., обозначена е с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчик на платежни услуги, лицензиран от БНБ и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната.

 

 1. Да се изплати чрез териториалните поделения на „Български пощи“ ЕАД.

 да                 Пощенски код: …………………   не

 

ВАЖНО:

 1. Уведомен съм, че еднократната финансова подкрепа по ПМС 368/04.11.2021 г. е предвидена в държавния бюджет за 2021 г., като същата се погасява в случай на неполучаване в края на настоящата бюджетна година.
 2. Уведомен съм, че еднократната финансова подкрепа по ПМС 368/04.11.2021 г., изплащана по касов път може да се получи и от упълномощено от мен лице след представяне на нотариално заверено пълномощно в съответното териториалните поделения на „Български пощи“ ЕАД.
 3. Уведомен съм, че след 06.12.2021 г. в ДСП ще бъде обявена на общодостъпно публично място допълнителна информация за периода на изплащане на еднократната финансова подкрепа по ПМС 368/04.11.2021 г. чрез териториалните поделения на „Български пощи“ ЕАД.

 

Прилагам следните документи: …………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Дата: …………………………..                                Декларатор:       1). …………………………..……………………

Съпруг (а):       2). ……………………………………………….

Съжителстващи лица:     1). …….……………………………..

2). …………………………………..

3). …………………………………..

 

 

Заявлението-декларация е прието и проверено от: ……………………………………………………………………….

(трите имена, длъжност)

 

Дата: …………………………                                                                Подпис: ……………………………………………….