Общинската избирателна комисия в Ракитово прекрати предсрочно пълномощията на Костадин Холянов, избран за кмет на Община Ракитово на изборите за общински съветници и кметове произведени на 27.10.2019г., обявен за избран за кмет на Община Ракитово с Решение № 139-МИ/05.11.2019г. на ОИК Ракитово.

Комисията обезсилва издаденото на Костадин Щерев Холянов  удостоверение от ОИК  Ракитово, за избран кмет на община Ракитово.

На основание чл. 42 , ал.5,  от ЗМСМА ,  Препис от решението да бъде изпратен на председателя на Общински съвет Ракитово.

Препис от решението , ведно с документа установяващ основанието за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Община Ракитово да бъде изпратен на ЦИК.

Настоящото решение може да се бъде обжалвано в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, съобщиха от ОИК – Ракитово.