Кметът на Община Пещера Йордан Младенов покани в заседателната зала на Общината на работна среща Обществения съвет, за да представи отчет за дейността си през втората година от своя мандат.

Тук бяха представители на бизнеса, образованието, общественици, изявени спортисти, прависти и икономисти. На събитието присъстваха, зам. – кметовете и секретаря на Община Пещера.

Младенов оцени като ползотворната работата си с представителите на съвета. Според него, работните срещи с Обществения съвет спомагат в конструктивен разговор да се достигне до осъществяване и разрешаване на обществено значими важни проблеми и акценти, които на свой ред да доведат до качествено изменение на живота на хората в Пещера и двете съставни села. В презентация Младенов запозна присъстващите с целите изпълнени през годината в условията на Ковид епидемията.

Качествено управление, достъпност на социалните услуги, осигуряване на трудова заетост на уязвими групи, повишена ефективност на Общинска администрация, създаване на съвременни условия за развитие на спорт, тренировъчна и състезателна дейност, модернизация на инфраструктурата и опазване на околната среда за подредена, чиста и зелена община Пещера, бяха част от акцентите презентирани пред присъстващите.

По- късно Йордан Младенов отговори на поставени въпросите от членовете на Обществения съвет.  Дебатите се конкретизираха върху надграждането на социални услуги за населението, развитието на спорта и културата, подобряване на инфраструктурата и водоснабдяването и изпълнението на поетите ангажименти включени в предизборната платформа на Кмета.

Той увери присъстващите, че с тяхна помощ и активната гражданска позиция и кауза на населението, ще продължи да работи в интерес на съгражданите си, за да се изпълнят очакванията на жителите в Пещера, Радилово и К. Димитриево. Визията е през следващата година община Пещера да бъде все по-европейска – с облик, стандарт и дейности, управлявана с прозрачност, амбиция и правила.

Младенов благодари на присъстващите за активните им граждански позиции „Всичко, което постигаме е благодарение на доброто партньорство между администрация, Общински съвет, граждани, институции и бизнеса в община Пещера“.

Кметът заяви, че 2022 г. ще е още по – ползотворна за Община Пещера. Той представи плановете си за предстоящите дейности, през следващата календарна година. Ще се търсят възможности за безплатно посещение на децата в детски градини, ще се продължат и обновят социалните дейности, ще се работи за активното развитие на културата и спорта. Предстои модернизирането и изграждането на нова инфраструктурата, формиране на допълнителни участъци за паркоместа, повишаване на органолептичните качества на питейната вода, както и търсене на начини за финансиране и изграждане на многофункционална спортна зала и ново футболно игрище.